Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regt te brengen, te redden van het verderf en ze in den Zoon zijner liefde met Hem te verzoenen.

De eerste waarheid, hierin voorkomende, is het,'waarop wij thans voornamelijk het oog wenschen te vestigen: het is de leer der verkiezing.

Zeer gewigtig onderwerp voorwaar, M. H! diepe verborgenheid ! en wie onzer nietige en korlzigtige schepselen, die van gisteren zijn, zal het wagen hier den sluijer op te ligten en de Godsgeheimen te ontrollen? Is het bij zoo vele dierbare waarheden, welke men in het onfeilbaar Woord van Hem, die niet liegen kan, vindtopgeteekend, van het hoogste gewigt, alle menschelijke overleggingen ter neder te werpen en alle< hoogte, die zich verheft tegen de kennis Gods, en alle gedachten gevangen te leggen tot de gehoorzaamheid van christüs ; hier is het dan wel vooral, dat het ons past te zwijgen en te aanbidden, bedenkende en gedurig als voor den geest houdende, wat de Godsman mozes eenmaal gesproken heeft, dat de verborgene dingen zijn voor den Heere onzen God, en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Ja, bij de gedachte aan deze waarheid past het voorzeker den opregten dienaar van God en Christus als weg te zinken in diepe bewondering en aanbidding, en moet de taal van patjlus hierbij de taal worden der uitdrukking zijns harten: ö Diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods! hoe ondoorzoekelijk zijn zijne oordeelen, en onnaspeurlijk zijne wegen! — dan toch eerst, en niet eerder zal deze waarheid volkomen worden opgelost, wanneer alles, wat ten deele is, zal zijn te niet gedaan, a!s men niet meer als door een glas in eene duistere rede zal zien , maar alle door het bloed van christüs gereinigden, en door den Geest zijner genade geheiligden Hem zullen kennen, gelijk zij van voor des werelds grondlegging door Hem gekend zijn. ■—

"Maar misschien zijn er velen onder ons, die zeggen: zoo hel toch- waarheid is, dat wij met ons kortzigtig verstand deze verborgenheid der heilgeheimen Gods niet kunnen doorgronden, waarom er dan over gesproken? was het dan niet beter er maar geheel van te zwijgen? En voorzeker, uwe vraag zou niet zonder grond zijn, zoo wij ons namelijk vermeten wilden, om bij het spreken over deze waarheid Gods levens in de heilgeheimen van

Sluiten