Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onbegrijpelijk, maar aanbiddelijk'goddelijk Wezen in te dringen, en het hoe en waarom op te lossen.

Is het echter Alleen onze begeerte, met belijdenis van onze diepe onkunde in ons zeiven, deze waarheid na te gaan, zoo verre als het den Heer naar den rijkdom zijner nederbuigende ontferming behaagd heeft, haar in zijn Woord bekend te maken, dan mogen wij niet alleen er *i over spreken, maar dan moeten wij er ook naar staan, dezelve voor ons zeiven te kennen, en anderen lol de kennis hiervan op te wekken; en dit moeten wij zoo veel te meer doen, omdat, hoewel eene verborgenheid, het echter eene waarheid is, maar eene waarheid, welke door alle tijden heen vele tegenstanders heeft aangetroffen, voornamelijk onder hen, die den vrijen wil des menschen op den voorgrond stellende, in den waan verkeeren, dat deze op zichzelven genoeg is, om hunner eigene zielen zaligheid uit te werken; terwijl, helaas! — aan de andere zijde geschiedenis en ondervinding ons leeren, hoe velen er gevonden worden, die deze leer der vrijjnagtige uilverkiezing Gods als eene waarheid aannemende, ze telkens en geduriglijk Op den voorgrond plaatsen , en daaruit voor zichzelven aanleiding nemen en aan anderen aanleiding geven om ze aan te wenden en te misbruiken tot een zorgeloos en ongebonden leven; — terwijl ze daarentegen ," in het regte licht van Gods geopenbaarde waarheid geplaatst zijnde, alleen voor den opregten dienaar van God en christüs tot eene ware en wezenlijke vertroosting verstrekt onder alle omslandigheden van dit voor hem niet zelden moeitevolle leven.

Het is dan daarom, dat wij, naar aanleiding van onze voorgelezene tekstwoorden, voor een oogenblik onze aandacht wenschen te bepalen: a. Bij het leersluk zelve; b. Bij den troost, welken er de Christen uit pulten kan, en e. Bij het gebruik, dat wij er voor onsïelven van temaken hebben.

Allereerst zeide ik, dat wij ons oog zouden vestigen op het leerstuk der eeuwige verkiezing of voorverordinering zelve; — en de grond, waarop dit ons onderzoek hier berusten moet, wat kan hij anders zijn dan eenig en alleen het onfeilbaar Woord van den Onveranderlijke, die een God van waarheid is, geen man, dat Hij liegê, en die het naar den rijkdom zijner genade in dit zijn Woord

Sluiten