Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren wegen nicl onze wegen zijn, en dat, die wij als de meest geschikte voorwerpen zouden rekenen, het daarom bij den Heere niet zijn. Of zouden wij niet zelden het oog vestigen op dezulken, die in eer, achting en aanzien bij de menschen verkeeren, die om hunne geleerdheid en wijsheid worden geroemd en toegejuicht? terwijl hel niet zelden bevestigd wordt, ja, de eeuwigheid het zal bevestigen , dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou, cu het zwakke der wereld heeft uitverkoren , opdat Hij het sterke zou beschamen , en het onedele der wereld , en het verachte, en betgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is te niet zou maken, opdat geen vleesch zou roemen voor Hem. Moesten het trotsche en hoogmoedige, op hunne eigene deugd en heiligheid roemende pharizeën en schriftgeleerden niet van jezus hooren, dat hoeren en tollenaars hen zouden voorgaan in het koningrijk der hemelen ? en dankt Hij niet zijnen Vader, dat Hij deze dingen den wijzen en verslandigen verborgen en den kinderkens heeft geopenbaard ? En de grond dus, welke kan zij anders zijn dan alleen zijn eeuwig en vrijmagtig welbehagen; daarheen wijzen ons ook de Apostelen, voornamelijk paulus in al zijne brieven , van zijnen onveranderlijken en getrouwen verbondsGod dit getuigenis afleggende: Hij heeft ons zalig gemaakt , niet naar onze werken, niet uit de werken der regtvaardigheid, die wij gedaan hebben, maar naar zijne barmhartigheid, zijn eigen voornemen en genade, het welbehagen zijns willens , hetwelk Hij voorgenomen had in zichzelven. (2 Tim. I : 9b. Tit. III : 5b. Eph. 1: 9b. De Heer wilde het alzoo, en wie onzer, schepselen, die minder voor Hem zijn dan een druppel aan den emmer en een stofje , dat hangt aan de weegschaal, zal hel wagen, Hem, den Oneindige, den onbegrijpelijk Hoogverhevene, rekenschap af le vragen ? Hij antwoordt niet van zijne daden. Zegt niet ligtvaardig of in uwe dwaasheid: maar zulk eene handelwijze zou onregtvaardig zijn; want verre is God van goddeloosheid, en de Almagtige van onregt. Of zou Hij onregtvaardig gehandeld hebben, zoo Hij alle menschen aan henzei ven had overgelaten , en zijne hand van allen had afgetrokken? dit immers hadden wij allen reglmalig verdiend, dewijl er niemand is die goed doet, niet tot één toe; allen zijn afgeweken, hebben tegen Hem den

5*

Sluiten