Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schepper en Weldoener, Koning en Weigever gezondigd, zijne wet overtreden en zijne heilige majesteit geschonden. En zegt het ons Gods Woord, dat wij daardoor van nature allen liggen onder het vonnis des doods, ja, met de gansche wereld voor Hem verdoemelijk zijn, stond het Hem dan niet vrij, op wien Hij met een oog van ontferming wilde nederzien, en aan wien Hij den rijkdom zijner barmhartigheid bewijzen wilde? Of zal ook het maaksel tot dengene zeggen, die het gemaakt heeft, waarom hebt gij mij alzoo gemaakt? Of heeft de pottebakker geene magt over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het eene een vat ter eere, en het andere ter oneere? En wat zegt ge dan? Is het dan geene groote, nederbuigendc ontferming en liefde van dien God, die van menscbenkinderen niet noodig heeft gediend te worden, dat Hij nog eenigen uit dat diep gezonken en door de zonde rampzalig geworden èeslacht van adam heeft willen aanzien, om ze genade^fe bewijzen, om ze te redden en te verlossen uit den poel des verderfs ?

Doch heeft Hij het gedaan, Hij heeft het gedaan langs een' weg, alleen Gode waardig; bij welks bedenken de dienaar Gods en chbistus wegzinkt in diepe bewondering en aanbidding, en geene andere taal kan doen hooren dan met paulus uit te roepen : ó diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijne oordeelen, hoe onnaspeurlijk zijn zijne wegen! zonder dat daardoor zelfs in het minst zijn regt als Wetgever wordt te kort gedaan, noch zijne heilige Majesteit wordt geschonden.

Hij heeft het gedaan in Hem, door jezus christüs, in dm Geliefde.

Jezus christüs , de Geliefde des Vaders, van wien Hij van den hemel getuigenis gegeven heeft: deze is mijn Zoon, mijn Geliefde, in welken ik mijn welbehagen heb* die van voor de grondlegging der wereld met en bij den Vader was, dezelfde goddelijke natuur met Hem deelachtig, is de verdienende oorzaak dier ontfermende genade Gods; Hem erkennen alle ware en opregle géloovigen er voor, en de hemel weergalmt van het gejuich der verlosten, die geknield voor zijnen troon aanheffen: Gij zijt waardig te ontvangen lof, eer, aanbidding, dankzegging en heerlijkheid , want Gij hebt ons vrijgekocht met uw bloed.

Sluiten