Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laken, lk zal ze wit maken als sneeuw, al waren ze als karmozijn, Ik zal ze maken als witte wolle.

Zoo lang als gij zijt aan deze zijde des grafs, zijt gij ook nog in het heden der genade, in den dag der zaligheid, en er is nog mogelijkheid om tot die verzekerdheid te komen; als de dood komt dan is het te laat, en voor eeuwig te laat; dan wordt de deur van genade gesloten, en dan is het: zoo de boom valt, blijft hij liggen.

Ach! mogt gij dit nog voor uzelven bedenken, zondaren! die tot dusverre nog nimmer met ernst over uwer zielen zaligheid gedacht hebt; wat de Heer van u eischt, en welke dierbare middelen Hij u geschonken heeft, en nog telkens Iaat aanbieden; mogt gij het nog eens met ernst bedenken, dat Hij beloofd heeft, alleen langs den weg van die middelen met zijnen H. Geest te willen werken in uwe zielen, en dat Hij dien Geest schenken wil aan allen, die er Hem om vragen ; mogt gij nog voor uzelven leeren het ijdele en den schijn van alles buiten God en chiustus in te zien, en begeerte aan den dag leggen, om in Hem geborgen te zijn, die de Magtige jacobs is, en die het willen en het volbrengen werken moet naar zijn vrijmagtig welbehagen, opdat gij Hem kennende, door Hem geholpen, en van den dood tot het leven, van de eeuwige rampzaligheid tot de zaligheid zijner uitverkorenen mogt worden overgebragt.

b. Doch er worden er ook zeker onder M. H. gevonden, die lust en begeerte gevoelen in hunne harten, om naar des Apostels taal, heilig en onberispelijk voor God te wandelen, die, niettegenstaande zij dit verlangen in zich ontwaren, echter, ziende op Gods eeuwig raadsbesluit, zich daarmede bezwaard vinden , en zeggen: mogt ik slechts weten, of ik tot het getal der van eeuwigheid uitverkorenen en beminden Gods behoorde; maar — maar —Ja! die vraag, het kan zijn, dat zij in uwe harten opkomt; bedrukte en verslagene zielen! ontelbaar veel en menigvuldig kunt gij dezelve herhalen — gij kunt er uzelven door verontrusten, — uw strijd er door verzwaren , maar gij hebt er nog geen antwoord op ontvangen, en het zal u in dien slaat en toestand, waarin gij ze u voorstelt, in eeuwigheid niet gegeven worden.

En zijt gij verlangend de oorzaak daarvan te weten ? waarin kan en moet ze anders gezocht worden, dan daar-

Sluiten