Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij leiden zou tot zorgeloosheid, onverschilligheid en goddeloosheid, dat zij daarentegen u zoo veel te meer opwekt en aanspoort tot een heilig en onberispelijk leven voor dien God, die u uit ontferming heeft willen aanzien, en in christüs als zijne geliefde kinderen heeft willen aannemen, toen gij nog naar Hem niet kondt vragen noch omzien. Zoekt daarin alleen uwe blijdschap en vertroosting, dat de Heere het gedaan heeft, niet om uwe .waardigheid, maar om zijns Geliefden wille, naar zijn vrijmagtig welbehagen, daardoor zult gij bevrijd blijven van u te verhoovaardigen op u zeiven, maar dit zalugeduriglijk, hoe meer gij daarbij met een oog in u zeiven, op uwe diepe onwaardigheid letten moogt, stemmen tot ootmoed en nederigheid voor Hem, en gedurig uwen lust opwekken, om die heerlijkheid der genade van uwen onveranderlijk getrouwen verbonds-God te loven, te prijzen en groot te maken. — Ach! verliest nimmer uit het oog, geloovigen, die dure en gewiglige verpligting, die er, als door den Heer beminden, op u rust, om Hem voor dat werk zijner genade, die onuitsprekelijke liefde in christüs, uwen Heer, u bewezen, wederliefde toe te brengen, als door christüs geheiligden, en door den Geest zijner genade gereinigden, voor Hem in opregtheid des harten te leven en werkzaam te zijn.

Laat dit onder gedurig opzien naar boven en afsmeeking om kracht, genade en bijstand des H. Geestes.de lusten de begeerte zijn uwer zielen. Staat er naar, om uwe roeping en verkiezing vast te maken, zoo doende zult gij nimmer struikelen. Bidt daartoe veel, om door het geloof in uwen Middelaar gemeenschap te mogen oefenen met uwen God. — En ó Christenen! beseft het dan welk een groot voorregt gij deelachtig geworden zijt, want gij hebt met een' God te doen, die, u van eeuwigheid in ontferming aanschouwd hebbende, het u aan niets zal doen ontbreken, wat gij van nooden hebt. Hoe uw leven bier wezen, wat u ook overkomen moge op uwen weg, in christüs kunt gij tot Hem als lot uwen Vader opzien, gij moogt alles van Hem hopen, alles van Hem verwachten; Hij zal u bier leiden naar zijnen raad, en hierna u bij zich opnemen jn heerlijkheid; veel moge er hier voor u ook nog ondoorgrondelijk zijn, maar daar boven zijn allesluijers van voor uwe oogen weggenomen, daar zult gij ruime slof hebben, eeuwig de ontfermende liefde Gods in

Sluiten