Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heeeen Curatoren, Professoren, Doctoren, Studenten en Gij allen, die door Uwe tegenwoordigheid te dezer plaatse toont belang te stellen in deze plechtigheid, zeer gewaardeerde toehoorders!

Nog geen tweetal jaren geleden werd door mij binnen deze zelfde stad als praeadviseur der Nederlandsche JuristenYereeniging betoogd, dat het handelsrecht als zoodanig in dezen tijd geen reden van bestaan meer heeft en de inhoud van het Wetboek van Koophandel zich in een algemeen Burgerlijk Wetboek behoort op te lossen. Heden zal door mij, met het uitspreken dezer rede, eene betrekking aanvaard worden, die als hoofdplicht oplegt het doceeren juist van dat door mij ten doode gedoemde handelsrecht, die mij ten taak stelt mijn leven aan datzelfde handelsrecht te wijden, het onzen toekomstigen juristen te verklaren en hen tot de kennis daarvan in te leiden.

Wellicht zult gij in deze handelingen iets tegenstrijdigs zien; zult ge u afvragen, of dan aan mij die taak wel het best toevertrouwd mag heeten; zal misschien de twijfel bij u opkomen of, waar ik blijk gaf van zoo sceptische gezindheid, mij die liefde voor den arbeid, die mij wacht, wel zal bezielen, zonder welke geen goed onderwijs mogelijk is, zonder welke althans geen vormende kracht van den leermeester kan uitgaan. Toch is deze tegenstrijdigheid'

Sluiten