Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts schijnbaar. Ten betooge daarvan zal ik u niet wijzen op de communis opinio, die op bedoelde vergadering der Juristen-Vereeniging voor de door mij en mijnen medepraeadviseur, Mr. Haktogh, verdedigde stellingen zich openbaarde, noch daarop dat onder de velen, die toen aan onze zijde stonden, ook mijn hooggeachte ambtsvoorganger werd opgemerkt, in wien het handelsrecht steeds zulk een waardigen vertolker heeft gevonden. Met recht moogt gij van mij verlangen, dat ik, ter verklaring mijner gedragslijn, bij deze gelegenheid mijne denkbeelden over de door mij voorgestane samensmelting van burgerlijk- en handelsrecht, over wat genoemd is de „uitvaart van het handelsrecht" en de daarvan te verwachten gevolgen nader toelicht.

Ik doe dit te eerder, omdat het in deze vóór alles noodig is, dat men elkander goed versta. Misverstand, gewoonlijk voortspruitende uit het gebruik van denzelfden term in verschillende beteekenis, is ook op het gebied van de rechtswetenschap de vruchtbare bron van talrijke controversen ; misverstand speelt, indien ik mij niet bedrieg, vaak eene hoofdrol in de strijdvragen, die in den laatsten tijd met zooveel ijver behandeld worden, en er toe bij dragen om zelfs de grondslagen onzer wetenschap op losse schroeven te stellen, gelijk onlangs zoo treffend te dezer plaatse werd opgemerkt. Ook dan, wanneer ons standpunt slechts weinig verschilt van dat, door een ander ingenomen, is het zoo gemakkelijk, door redeneering op redeneering te stapelen, tot de conclusie te komen, dat een afgrond ons van elkander scheidt; door de hebbelijkheid om aan de woorden een anderen zin te geven dan dien, waarin zij gebezigd

Sluiten