Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen aan de groote verdiensten van dit wetboek, zoowel uit wetenschappelijk oogpunt, als uit dat der codificatie, komt het mij toch bedenkelijk voor daarop in deze een beroep te doen. Wat meer zegt, eene vergelijking van den rechtstoestand in Duitschland met dien hier te lande bestaande, ten einde daaruit eene conclusie vóór of tegen de wenschelijkheid der bedoelde scheiding te trekken, moet a priori gewraakt worden. Het is eene vergelijking tusschen twee absoluut ongelijksoortige grootheden. De rechtsbodem in Duitschland is een andere dan de onze; het gaat dus niet aan, producten daar gewassen voor te stellen als die, welke het meest geschikt zouden zijn om hier geteeld te worden. Vergelijking zal eerst dan met vrucht kunnen geschieden, als Duitschland naast het A. D. Hwb. een Burgerlijk Wetboek zal bezitten, geheel op de hoogte van onzen tijd, en tevens hier te lande de herziening van het Burgerlijk Wetboek zal zijn afgeloopen. Wordt de eenheid van het verkeersrecht in Nederland bepleit op grond, dat het burgerlijk recht in overeenstemming gebracht moet worden en ook zonder overwegend bezwaar gebracht kan worden met de eischen en de behoeften van het moderne handelsverkeer, dan gaat het niet aan, tot bestrijding dier stelling aan te voeren, dat in Duitschland de klove tusschen burgerlijk en handelsrecht nog breeder is dan ten onzent en nog onlangs de invoering van een uitgebreid eigenaardig handelsrecht noodzakelijk bleek. Immers, evenzeer staat het vast, dat aldaar ook het burgerlijke recht voor een groot deel zelfs niet in overeenstemming is met de eischen van hetgeen men in tegenstelling tot het handelsverkeer het burgerlijk verkeer pleegt te noemen. Over het algemeen zij een meer

Sluiten