Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeelkundig gebruik van de overigens voortreffelijke resultaten der Duitsche rechtswetenschap onzen juristen, maar bovenal onzen rechters, aanbevolen; ze zonder voorbehoud te aanvaarden, „hineinzuinterpretiren" in de wet, ten einde deze, waar zij achterlijk is, te verbeteren, kan slechts belemmering der natuurlijke rechtsontwikkeling ten onzent ten gevolge hébben.

Van een nader onderzoek der als nieuw handelsrecht aanbevolen punten zal ik mij hier onthouden. Nog onlangs is door Mr. Moltzer, beter dan ik het zoude kunnen doen, aangetoond, dat zij alle, wel beschouwd, eene eenvormige regeling toelaten. Evenmin als de thans bestaande eigenaardige bepalingen, kunnen zij dus eene scheiding rechtvaardigen.

Eene andere, met de besprokene nauw samenhangende, minstens even gewichtige vraag is deze: zal het uitwisschen der bestaande verschilpunten tusschen burgerlijken handelsrecht en het invoegen der zoogenaamd historischhandelsrechtelijke instituten in het systeem van het verbintenissenrecht voldoende zijn ter verkrijging van duurzame eenheid in het verkeersrecht ? Een bescheiden twijfel schijnt hier niet alleen gepast, ik acht zelfs de stelling niet te gewaagd, dat men, dit meenende, zich met een ij dele hoop zoude vleien. Eerst dan wanneer de wetgever de groote les, uit de geschiedenis van het handelsrecht te putten, ter harte genomen en de vingerwijzing, daarin gelegen, gevolgd zal hebben, mag de rechtseenheid op eene eenigszins duurzame basis gevestigd heeten.

De geschiedenis van de wording en den bloei van het handelsrecht zou men niet onjuist kunnen karakteriseeren

Sluiten