Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ook daarin de strijd der belangen zich zal gaan afspiegelen, hetzij omdat tal van wenschelijke, ja zelfs noodige regels de belangen van slechts enkele groepen onmiddellijk zullen raken.

Desniettemin zal in vele gevallen de rechtsopvatting der meerderheid den rechtsregel kunnen doen geboren worden, omdat de minderheid zich allicht al of niet vrijwillig naar de meerderheid zal voegen; zal voorat de rechtsopvatting van dezen of genen kring van belanghebbenden daardoor rechtsbron worden, wijl de buiten dien kring staanden den rechtsregel, waarvan zij de behoefte niet onmiddellijk gevoelen, maar die hen evenmin verkeerd toeschijnt, zullen aannemen, juist omdat hij hen onverschillig is. Daarnaast echter zal even dikwijls bij verschil van rechtsopvatting alleen de macht het pleit kunnen beslissen en de overwinnaar den overwonnene den rechtsregel opleggen; terwijl bovendien tal van andere gevallen zich zullen blijven voordoen, waarin regeling in het belang der maatschappij nuttig, ja noodig zal blijken, niettegenstaande het volksrechtsbewustzijn, omdat alleen belangen van meer ondergeschikten aard daarbij betrokken zijn en dus de noodzakelijkheid der regeling zich niet imperieus doet gevoelen, geen aanleiding had zich speciaal uit te spreken en mitsdien als het ware latent bleef.

Dit alles heeft in iedere, ook maar eenigszins georganiseerde vereeniging van samenlevenden, naarmate daaraan de behoefte zich deed gevoelen, een orgaan tot ontwikkeling gebracht, toegerust 'met de bevoegdheid om op eene voor alle leden der vereeniging bindende wijze vast te stellen, wat recht is. Hoezeer hierdoor de rechtszekerheid

Sluiten