Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moge bevorderd worden, aan den anderen kant wordt daardoor ook de mogelijkheid geboren van het ontstaan van een noodlottig dualisme tusschen recht en recht. Terwijl toch eenerzijds de uitspraken van dit orgaan voor de leden van den Staat recht zijn en inachtneming van de daardoor gestelde regels afgedwongen kan worden op den enkelen grond, dat zij emaneeren van het tot het stellen dier regels bevoegde gezag, wordt anderzijds de bevoegdheid van dit gezag alleen daardoor gemotiveerd, dat het geacht wordt bij uitstek in staat te zijn om te beoordeelen, wat het belang der samenleving van het gedrag harer leden vordert, en mitsdien om de juiste formule te vinden voor de dikwijls onbestemde eischen en verlangens van het rechtsbewustzijn. Men verwacht dus dat de gestelde regels in werkelijkheid in overeenstemming zullen zijn met de levensvoorwaarden der maatschappij en mitsdien die innerlijke eigenschap bezitten, welke een regel tot rechtsregel stempelt. Schiet bedoeld orgaan in dit opzicht in zijn plicht te kort, dan zullen die regels, ja, officiéél recht zijn, doch juist den karaktertrek missen, die hen ook uit zich zelf en in hun wezen tot recht maakt. Zij zullen dezelfde valsche positie innemen, waarin bij wijlen de officiëele waarheid verkeert, wanneer zij — gij allen weet hoe vaak dit geschiedt — de eigenschap van waar te zijn ten eenenmale mist, en toch officiéél als de waarheid moet worden geëerbiedigd. Evenals met die bloot officiëele waarheid gaat het met het bloot officiëele recht; hoewel het formeel zijn volle rechtskracht behoudt en dus afdwingbaar blijft, zal het niettemin in het dagelij ksch 'leven niet meer als zoodanig erkend worden. Dan zal het volksrechtsbewustzijn, dat, zoolang het officiëele recht in overeenstemming is met

Sluiten