Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vennootschap, colonna, commenda, enz., allen beheerscht door eigen regels en bijzondere bepalingen, die een omvangrijk gewoonterecht vormden, geput uit de rechtsopvatting der kooplieden. Desniettemin was dit gewoonterecht formeel geen recht, kon de rechter zijn uitspraak niet erop gronden, kende hij geen wissel, maar slechts een koop en verkoop van geld, geene verzekering, maar slechts een koop en verkoop van het gevaar; afdwingbaar recht bleef alleen het officiëele Romeinsche recht. Yandaar het streven der kooplieden óm hun gewoonterecht tot stadsrecht verheven te zien en het nog veel kenschetsender streven, der gilden naar jurisdictie in eigen kring. Door het orgaan van de stedelijke autoriteit of den consul mercatorius werd het gewoonterecht tot officieel recht verheven voor de bewoners der stad of voor de leden van de gilde. Binnen dit beperkté gebied kwam het op gelijke lijn te staan met het Romeinsche recht. Daarmede echter was tevens de scheiding in het leven geroepen: het bestaan van een officieel handelsrecht voor kooplieden naast het officiëele Romeinsche burgerlijke recht voor alle staatsonderhoorigen. Het rechtsbewustzijn der kooplieden had de overwinning behaald, zich een zelfstandig orgaan van rechts vaststelling weten te veroveren.

Sedert is de scheiding blijven bestaan, hoewel zij geen redelijken zin meer heeft, nu de gilden eh met haar een afzonderlijke koopmansstand met eigen orgaan van rechtsvaststelling zijn verdwenen; nu bovendien het gebruik van de zoogenaamd historisch-handelsrechtelijke overeenkomsten niet meer tot kooplieden is beperkt. Het officiëel bestaan van uitgebreide, eigenaardige handelsrechtsnormen bewijst thans

2

Sluiten