Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverschillig of andere deelen van het verkeersrecht al dan niet gecodificeerd zijn. Over die instituten daarentegen, ■welke zich nog niet voldoende gezet hebben, of nog in hun ontwikkelingstijdperk verkeeren, late men vooreerst het gewoonterecht vrij heerschen. Alleen op deze wijze kan men verhoeden, dat het officiëele recht een hinderpaal wordt op den weg der normale ontwikkeling van nieuw ontstaande verkeersvormen.

In de tweede en, ik wensch er bij te voegen, de voornaamste plaats zorge men voor gestadige wetshervorming; de wetgever herzie gedurig zijne uitspraken, zorge er onafgebroken voor, dat zij steeds het beeld blijven van de rechtsopvatting van zijn volk, dat zij uitdrukking geven aan de behoeften der samenleving. Ik zou hem daarom tot plicht willen stellen den wensch te vervullen, op deze plaats eenmaal uitgesproken door niemand minder dan mijnen waardigen voorganger, Mr. J. A. Fruin, toen hij, nu negentien jaren geleden het rectoraat van deze Universitèit overdragende, u op de hem eigene scherpzinnige en heldere wijze onderhield de privaii juris nostri codicibtts assidue corrigendis et supplendis. Een denkbeeld trouwens reeds toen niet nieuw meer, daarna meermalen besproken en door onze beste juristen verdedigd.

Zijn dit de eischen, die men, met het oog op de eenheid van het verkeersrecht, den wetgever mag stellen; aan doorvoering dier eischen kan niet gedacht worden zonder krachtige hulp van de zijde der wetenschap. Zij toch is de natuurlijke voorgangster, de leidsvrouw van den wetgever, de raadgeefster, op wier adviezen hij steeds zal moeten afgaan. Onderzoek naar en bestudeering van het

Sluiten