Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jus constituendum mag daarom misschien de gewichtigste taak van de wetenschap genoemd worden. Wil zij de van haar te recht verlangde voorlichting naar eisch verstrekken, telkens, wanneer op haar een beroep wordt gedaan , haar antwoord gereed hebben, dan is toetsing van het bestaande en voorbereiding van het toekomstige recht haar levensplicht, even goed als, ja meer nog dan, dogmatiek en wetsexegese. Alle sociale verschijnselen op het woelige veld van het verkeersrecht, alle vormen en combinaties, uitgedacht ter voorziening in steeds nieuw ontspringende behoeften, moeten voor haar een voorwerp uitmaken van voortdurend ernstig onderzoek. Waar een nieuwe rechtsregel wenschelijk schijnt, of een bestaande wijziging behoeft, zij het haar rusteloos streven daarvoor de juiste formule te vinden.

Zich van die taak bewust te blijven is in de tegenwoordige tijdsomstandigheden ook voor den beoefenaar van het verkeersrecht meer dan ooit zaak. Op den bodem van dat verkeersrecht toch staat grootendeels wat men de sociale quaestie pleegt te noemen. Geboren uit de overtuiging, dat de bestaande regeling van de verhoudingen tusschen arbeider en patroon in strijd is met de belangen van den eerste, zoozeer zelfs dat zij zijn bestaan in gevaar brengt, heeft zij er allengs aanleiding toe gegeven alle maatschappelijke instellingen, die invloed uitoefenen op de verhouding van kapitaal en arbeid, op de voortbrenging en verdeeling van goederen ten toetse te brengen. Zij heeft in verloop van tijd het aanzijn geschonken aan eene nieuwe levensbeschouwing, of, wat daarmede samenhangt, aan eene geheel gewijzigde rechtsopvatting.

Sluiten