Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelen naar de economische functiƫn, die het verricht.

Al erkent men, dat de economie, zoowel als de sociologie, onmisbaar is voor den jurist, beide mogen voor hem toch nimmer meer dan hulpwetenschappen zijn. De kennis van het organisme der verschillende rechtsinstituten, van de rol, die zij in het verkeer spelen, en van de toepassingen en wijzigingen, waarvoor zij vatbaar zijn, kan hulpmiddel wezen tot beter begrip en juister inzicht in de rechtsbetrekkingen, die er door in het leven worden geroepen, nimmer kan zij ons het rechtskarakter zelf dier betrekkingen openbaren. Dit wordt bepaald door den inhoud van de rechten en verplichtingen, waarin deze zich oplossen.

Weet de jurist niet streng te onderscheiden, laat hij de economie treden op het gebied der rechtswetenschap, dan zijn verkeerde gevolgtrekkingen niet te vermijden en wordt het doel van den arbeid gemist. De werken van den overigens zoo kundigen Endemann zijn in dit opzicht een waarschuwend voorbeeld.

De taak, die de rechtswetenschap ook in de toekomst heeft te vervullen, mag dus geen geringe worden genoemd. Zij is nimmer volbracht en eischt telkens nieuwe, frissche krachten. Die krachten voor te bereiden, te stalen voor den haar wachtenden strijd in dienst der wetenschap, ziedaar de schoone roeping van het academisch onderwijs. Het zij mij daarom vergund nog kortelijk na te gaan, hoe het verkeersrecht, resp. het handelsrecht aan de Universiteit behoort gedoceerd te worden, of liever een oogenblik stil te staan bij de algemeener vraag: hoe moet het academisch onderwijs in de rechtswetenschap worden ingericht?

Deze vraag verdient ook om andere redenen meer dan ooit

Sluiten