Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze bij onze juristen gelukkig nog weinig inheemsche liefhebberij in juiste bewoordingen uit te drukken). Integendeel, ik ben ten volle overtuigd, dat de rechtswetenschap eene practische wetenschap is, en dat dit in de eerste plaats gezegd mag worden van het verkeersrecht, resp. het handelsrecht. Dat het recht van het verkeer niet gekend, veelmin begrepen kan worden, indien men het verkeer zelf niet kent en begrijpt, en dat men dit, om het te leeren kennen en begrijpen, gestadig moet gadeslaan en er gedurig voeling mede moet houden, is dunkt mij eene zeer natuurlijke zaak, eene waarheid die niet te miskennen valt. Toch wordt zij nog dikwijls miskend, het meest wel door de methode, die meer juist dan fraai genoemd zou kunnen worden: de methode der artikelpluizerij. Dat zij aan Nederlandsche Universiteiten in toepassing wordt gebracht, beweer ik geenszins, — het zij mij vergund dit uitdrukkelffifc te constateeren — maar toch bestaat zij en verdient zij gebrandmerkt te worden, omdat zij zich gaarne met den naam van practisch pleegt te sieren en ook hare verleidelijke zijde heeft.

Bezien wij haar een weinig van naderbij.

Zij is de methode, die niets anders kent dan de wet, het officiëele recht, welks majesteit al het overige verduistert; die u artikel voor artikel, elk op zijn beurt keurig toebereid , ik meen geparaphraseerd, voorzet, om het vervolgens zorgvuldig uit te pluizen, alle controversen, waartoe het ooit aanleiding gaf, mede te deelen, het van alle zijden te bezien en nauwkeurig uiteen te zetten wat het zegt, maar vooral ook wat het niet zegt. De methode, die zich oplost in microscopie van de wet, maar voor haar

Sluiten