Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

microscopisch onderzoek ook geen andere praeparaten kent dan wetsartikelen. Het verleidelijke van dit stelsel ligt daarin, dat het de gemakzucht van den hoogleeraar vleit. Stabiel, onveranderlijk als onze wetboeken, kan ook de eenmaal gepraepareerde stof blijven; hoogstens behoeven literatuur en jurisprudentie een weinig te worden bijgehouden.

Tegen dit alles kan zeker niets ingebracht worden, wanneer men uitgaat van de stelling, dat het universitair onderricht slechts dient om wetskenners te kweeken; dat de practische kennis later van zelf wel komt, en daarvoor het: „door schade en schande wordt men wijs" de eenige juiste leerwijze is. Stelt men zich daarentegen op het door mij ingenomen standpunt en erkent men de straks genoemde waarheid, dan past tegen elke eenzijdig en uitsluitend exegetische methode een ernstig protest; al ware het alleen maar (om ons hier tot het handelsrecht te bepalen), omdat het Wetboek van Koophandel het handelsrecht slechts zeer gebrekkig doet kennen en zelfs in vele opzichten een geheel verkeerd begrip geeft van feitelijk bestaande rechtstoestanden en rechtsverhoudingen. Het doet ons in één woord alleen het officiëele recht, niet het in het werkelijk leven bestaande kennen.

Enkele voorbeelden mogen dit duidelijk maken.

Zal hij, die de artikelen van het Wetboek van Koophandel omtrent de makelaars zelfs aan het meest nauwkeurige onderzoek heeft onderworpen, daaruit ooit iets anders kunnen putten dan eene geheel scheeve voorstelling van hetgeen een makelaar in den tegenwoordigen tijd is, doet en laat? Een bijzonder geval, zult ge

Sluiten