Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen. Neen, M. EL, het normale geval met betrekking tot ons officiëel handelsrecht. Laat ons verder gaan. Op de makelaars volgen de kassiers. Waar zijn de personen, die aan de naïeve definitie van art. 74 nog beantwoorden ? Hij, die ze zoekt, zal zich, geloof ik, deerlijk bedrogen vinden. De expediteurs, voerlieden en schippers. Wie, die alleen de wet kent en zich daarop baseert, zal kunnen beweren, dat hij nu op de hoogte is van de rechtsbetrekkingen , die uit het vervoer van goederen voortvloeien ? Het wisselrecht! Hier heeft, wij weten het allen, de wét in het geheel niets meer in te brengen. Ons hedendaagsche wisselrecht is wat de jurisprudentie ervan gemaakt heeft: case-law. Volgt de verzekering. Elke beurspolis en, wat in 't bijzonder de zeeverzekering betreft, de beursconditiën, in Amsterdam het bekende groene boekje, kunnen ons omtrent de praktijk van het assurantierecht vele dingen leeren, die de wet niet kent, of met de wet in strijd zijn.

Nog erger is het gesteld met de levensverzekering. De sobere bepalingen onzer wet zullen niemand eenig denkbeeld geven van den grooten invloed en de beteekenis dier instelling , noch ook van den werkkring des levensverzekeraars. Daarentegen is de toepasselijkverklaring van de algemeene beginselen van assurantierecht op de levensverzekering uiterst geschikt om den aard van de vele rechtsbetrekkingen, die onder den naam „levensverzekering" samengevat worden, geheel mis te verstaan en zich daarvan eene voorstelling te vormen geheel in strijd met de werkelijkheid. Het doorlezen der voorwaarden of van het prospectus van ééne maatschappij zal in deze materie meer licht verschaffen dan het vlijtigste gesnuffel in de artikelen der wet.

3

Sluiten