Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

open oog voor de nooden en behoeften, door den bestaanden maatschappelijken toestand in het leven geroepen, een ernstig en tevens doortastend streven naar verbetering, een openlijk en moedig breken met bestaande inrichtingen, hoe oud, hoe eerbiedwaardig en gevestigd ook, welke naar onze innige overtuiging de ontwikkeling der samenleving tegenhouden of belemmeren, kan den weg tot een betere toekomst openen. Ook de jurist, zelfs de civilist, zij strijder in den kamp voor den vooruitgang; ook zijne plaats, al zij het eene bescheidene, is daar aangewezen. Moge het mij gegeven zijn, nu het mij vergund is met den vollen inzet mijner jeugdige kracht in de eerste rijen te strijden, in dien strijd mijne sporen te verdienen en dep ridderslag te verwerven, de traditiën der Utrechtsche Universiteit getrouw!

Edel Groot-Achtbare Heeren, Curatoren dezer Universiteit!

Een zware taak is mij op uwe aanbeveling door Z. M. den Koning op de schouders gelegd. Dat ik ten volle besef, welke groote eischen zij mij stelt, zal u, naar ik hoop, gebleken zijn, toen ik u zooeven de plichten van den beoefenaar van het verkeersrecht schetste. Door dezelfde opvatting hoop ik mij te laten leiden bij het onderwijs in de burgerlijke rechtsvordering, eveneens aan mijne zorgen toevertrouwd. Zoo ergens, dan behoort wetsuitlegging hier samen te gaan met onderzoek naar en uiteenzetting van de praktijk van het recht. Maar vóór alles wacht den hoogleeraar een dankbare taak, waar hij zich wendt tot de theorie van het pro-

Sluiten