Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die wonden, welk de tijd alleen kan verzachten, nimmer geheel genezen. Ik acht mij gelukkig te kunnen zeggen: ik heb Fruin gekend; uit eigen ervaring te kunnen spreken , wanneer ik zijne scherpzinnigheid en degelijke geleerdheid roem; als ik zijne bescheidenheid, zijne courtoisie jegens allen, die met hem in aanraking kwamen, prijs; als ik zijne, rechtschapenheid, de eerlijkheid van zijn karakter met eerbied herdenk. Hij was als mensch algemeen bemind, als leeraar hooggeacht, en terecht, want er rustte een welverdiende zegen op zijn arbeid, en ter eigen voldoening mocht hij de schoonste vruchten van zijn onverdroten werkzaamheid plukken. Levendig gevoel ik, wat het zegt, Fruin's opvolger te zijn. Die taak naar behooren te vervullen zal • mij, vooral in den beginne, dikwijls moeilijk vallen. Mag ik dan op uwen hooggewaardeerden steun, op uwe voor mij onmisbare voorlichting rekenen? De welwillendheid, waarmede gij mij sedert mijne benoeming zijt te gemoet gekomen', belooft mij eene aangename samenwerking en een vriendschappelijken omgang. Vergunt mij 't hier openlijk uit te spreken, dat ik daarop den hoogsten prijs stel en zal trachten mij beide waardig te maken.

Mijne Heeren Studenten, in H bizonder Gij, die van de Rechts- en Staatswetenschap Uwe studie maakt!

Of ik met vrucht aan deze Hoogeschool zal arbeiden, ligt" nog verborgen in der toekomst schoot, maar hebt gij voor een groot deel in uwe handen. Indien in dit opzicht mijne vurigste wenschen en de verwachtingen, waarmede men mij ziet optreden, vervuld worden, zal dit niet alleen aan

Sluiten