Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^en vroegere gebeurtenis opnieuw te verhalen, zal wel voor eenen belanghebbenden lezer niet onaangenaam kunnen

zijn, ofschoon dezelve niet betreft de geschiedenis van een door genade en tijd geoefend Christen r maar van een léjarig

meisje, uit wier jeugdigen mond de lof des Heeren wordt grootgemaakt, omdat z\] als kind de waarheid bevestigde, dat haar sterkte in den Heere was gegrondvest.

Zij was geboren in ons vaderland, den 21sten Augustus 1740, uit deftige ouders. Haar vader had haar en haar zuster, die anderhalf jaar ouder was, zeer godsdienstig, zoover hem doenlijk was, opgevoed.

Nog zeer jong zijnde, had zij, naar haar jaren, lust en begrip van den waren godsdienst, met die bekwaamheid, om bijna een jaar voor haar dood, naar de gebruikelijke gewoonte, de vragen van den Heidelbergschen Catechismus openlijk in de kerk des Zondagsnamiddags te beantwoorden, een uitspanning, tot leering en opscherping, welke zij met eenige kinderen, door haars vaders onderwijs, tot elkanders genoegen mocht genieten.

Zeer vroeg gaf zij al blijken van haar natuurlijk verderf, zoodat haar vader, hoewel verkeerd, weinig hoop voedde voor haar bekeering.

Maar de Almachtige toonde in dezen, dat zijn wegen en gedachten veel verschillen met die der menschen, daar de Heere zijn vrijmachtige barmhartigheid en eeuwige liefde aan haar geliefde te openbaren, zooals wij in waarheid zullen mededeelen.

Schoon haar vader wegens haar bekeering in twijfeling verkeerde, was echter zijn gedurig gebed voor haar en haar zuster, terwijl deze gebeden met indruk werden aangehoord, te meer, als hij haar haren verloren toestand, volgens zijn verplichting, onder het oog bracht.

Sluiten