Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUD 15 JAAK.

e Heere is goed; zijn goedertierenheid is in der eeuwig¬

heid , en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Ps. 100: 5.

Het is onmogelijk, dat zij, die eenigszins iets van de

goedertierenheden des Heeren, door zijnen Heiligen Geest, hebben -mogen smaken, niet zijn trouw zouden moeten bevestigen wegens de bewijzen zijner liefde aan een arm en ellendig volk, dat. om der zonden wil, van dien goedertieren Weldoener vervreemd is en waaraan Hij zulke uitnemende waarde van barmhartigheid, voor tijd en eeuwigheid, wil bewijzen, voortspruitende uit loutere liefde en welbehagen, hetwelk voortduren zal van geslacht tot geslacht, om zijn Kerk, gekocht door het bloed des Lams, te voltooien en te vergaderen uit alle volken, geslachten, tongen en natiën, tot * de voleindiging der wereld, om die allen zijn gunst en genade, voor tijd en eeuwigheid, mede te deelen, langs onderscheidene en voor hen onbekende wegen, ook te beschermen en te leiden.

Daarvan vonden wij een treffend bewijs in een vroegere gebeurtenis van ondoorgrondelijke gunstbewijzen, die ons aanleiding gaf dezelve nogmaals te doen verschijnen, om de daden des Heeren bekend te maken.

Het is van een jongeling van 15 jaar, zooals hij dit verhaald heeft.

Zeer vroeg gevoelde ik geneigdheid tot deugd en wellevendheid, maar niet uit het beginsel van vreeze en eerbied voor het hooge Opperwezen, dat men alleen alle eer en vreeze schuldig is, maar alleen om van alle menschen geacht en geprezen te worden, zonder lust naar of onderzoek van Gods dierbaar Woord, hoewel ik telkens door mijn ouders hiertoe, alsook om zonder verzuim den openbaren godsdienst bij te wonen, werd aangespoord.

Sluiten