Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Matth. 11: 28: „Kómt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven voor uw zielen."

Ik zeide: ach! mocht ik het kunnen gelooven, dat het beginsel uit den Heere is; dan zou ik wel vertrouwen, dat Hij het zou volkomen maken; maar ik heb geen honger of dorst naar de genade, als in Matth. 5: 6 staat, die de belofte hebben van zalig te zullen worden.

De leeraar zeide, dat ik grooten honger en dorst had naar de genade Gods, schoon door de ontsteltenis uws gemoeds voor u onverstaanbaar, ten bewijze, dat gij den bekwamen tijd naar Gods bestelling nauwelijks kunt afwachten. Een verbroken en verslagen Geest zal de Heere niet verachten.

Dat zal den Heer' veel aangenamer zijn Dan os of var, die hunnen klauw verdeelen; De blijdschap zal het hart der vromen streelen,

Als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet,

Houdt aan; grijpt moed; uw hart zal vroolijk leven! Nooddruftigen! veracht zijn goedheid niet;

Nooit zal Hij zijn gevangenen begeven.

Psalm 69: 13.

Dit was mij te dier tijd bijzonder tot troost, hoewel weêr afgebroken door de vrees van zelfbedrog.

Zoo dacht ik aan zoovele duizenden, die zoo gerustelijk dood en eeuwigheid tegemoet trekken, zonder nadenken, dat zij allen eenmaal voor den rechterstoel van Christus zullen moeten verschijnen en, onbekeerd zijnde, die stem moeten hooren: gij zijt gewogen, maar te licht bevonden! en met de dwaze maagden de deur voor eeuwig gesloten vinden. God de Heere drukke het op uw harten door zijn Heiligen Geest!

Bij dit gevoel van mijn medemenschen, die zoo donker de eeuwigheid onbekommerd tegemoet snellen, mocht ik geloovig vertrouwen de weldaden des Heeren, aan mij bewezen, ja, inwendige verheuging smaken, met volle overtuiging, dat ik uit mijzelven er nooit naar gevraagd zou hebben, maar eeuwig rechtvaardiglijk had moeten omkomen; maar het was loutere liefde en welbehagen, die mij, dwalend, herderloos schaap, had opgezocht. Nu mocht ik met meer helderheid dat dierbaar getuigenis tot mijn nut verstaan en bewonderen , zoo het met den Heiligen Geest mag gepaard gaan en zoo in-

Sluiten