Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l{*t kun m skivm mn %ni J^kwt*

geboren in het jaar 1633 en gestorven in het jaar 1669.

(^oR ozef Alleine werd geboren in Wiltshire. In zijn kinds^V^Jheid vertoonde hij al vroeg een bijzondere, zoete gestalte ^X/ en een groote naarstigheid in alles, waarin hij bezig was. Toen hij omtrent elf jaar oud was, bespeurde men al, •dat hij menigmaal in 't verborgen in den gebede op zijn knieën was en zoo ernstig en ijverig daarin, dat hij niet wilde verhinderd of gestoord worden in zijn kamer, bij welke gelegenheid het ook :zijn mocht. Deze en andere vruchten van een oprechten en begenadigden geest werden opgemerkt door] allen, die in het huisgezin waren. Van dien tijd was de geheele loop van zijn leven als een fijn gesponnen draad. Hij was zoo godvruchtig van wandel, alsof hij. al een oud Christen was, en werd te beminnelijker aangemerkt wegens zijn zoet en aangenaam gedrag omtrent allen, met wie hij verkeerde.

Omtrent dezen tijd stierf zijn broeder Edward, een waardig dienaar des Evangeliums, waarop Jozef ernstig begeerde, dat hij mocht opgevoed worden, om zijns broeders plaats in 't werk der bediening te bekleeden , welk verzoek zijn vader terstond toestemde en hem ter school bestelde, waarin hij zoo naarstig was, dat hij den tijd, ■die hem anders vergund was, om te spelen, doorbracht in zijn boeken, zoodat hij in vier jaar, zoo toenam in de Latijnsche en -Grieksche talen en in allerlei wetenschap en geleerdheid, dat hij door zijn meester bekwaam werd geoordeeld voor de academie. Maar hij bleef eenigen tijd bij zijn vader en een waardig leeraar van die plaats, om hem de kunst van redeneeren en disputeeren voor te lezen en te leeren.

Toen hij ongeveer zestien jaar oud was. ging hij op de academie *en werd geplaatst in 't collegie van Lincoln, te Oxford, waar hij niet lang was geweest, of er viel een plaats open in 't land van zijn geboorte; en hij werd gekozen, om rector te zijn in Christus-

Sluiten