Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats en dorp door, en ten einde zijnde begon hij weer opnieuw, opdat hij zoo ieder huisgezin mocht bezoeken, zoo dikwijls als hij kon. Hij dankte God dikwijls voor de groote winst en voorspoed, die hij door deze oefeningen had bekomen, zeggende, dat God hem had gemaakt een nuttig werktuig door dezen weg, ten goede van vele zielen, zoowel als door zijn openbare predikatiën, indien niet meer; en naar zijn goed voorbeeld zijn andere getrouwe leeraren hem gevolgd op dat spoor, in zulk prijselijk werk.

De godzaligen hield hij voor de borsten van de beloften, opende hun den rijkdom en de volheid van Christus, onderzoekende naar hunnen wasdom in de genade, hen opwekkende om te staan naar verzekering, standvastig te zijn in het geloof, lijdzaam in de verdrukking, naarstig om te doen den wil van Christus, ijverig in goede werken, altoos overvloedig te zijn in 't werk des Heeren en zoo tot de volmaaktheid meer en meer voort te varen. Zijn zelfverloochening en andere genadegiften waren zeer voorbeeldig. Hij was zeer getrouw in 'tbestraffen van de misdaden der belijders, zonder iemand te verschoonen, hoogen of lagen, hetzjj leeraren of gemeene Christenen; hij handelde met elk getrouw en ernstig. Eens naar dit werk gaande, zeide hij tot een zijner goede vrienden, met wien hij gemeenzaam was: ik ga tot hetgeen mij toeschijnt. dat een dierbaren en verplichtenden vriend licht zal maken tot mijn vijand, maar ik kan het niet nalaten; het is beter te verliezen de vriendschap des menschen dan de gunst van God. Maar de Heere schikte het zoo in deze als in andere gevallen, dat hij, door zijn getrouwe en consciëntieuze vermaningen, in plaats van zijn vijand te worden, hem te meer beminde, zoolang hij leetde.

Eindelijk: hij was een man van een stillen en vreedzamen geest en redeneerde zoo gaarne met arme en geringe menschen, tot hun geestelijk goed , als met de grootste en rijkste personen. Zijn gedrag was onberispelijk; en leeraren zoowel als anderen hadden veel liefde «n achting voor hem, die tot eer van Christus en ten beste van zielen leefde. Nog maar vierendertig jaar oud zijnde, was hij in al zijn omgang en wandel zoo deftig, ernstig en ontzaglijk, dat hij een voorbeeld was in al zijn matigheid, rechtvaardigheid en godzaligheid. Hij had in zijn prediken geen ander oogmerk dan te vermeerderen en te b evorderen het koninkrijk van den Heere Jezus, door de bekeering en zaligheid van vele zielen. Tot dusver Richard Alleine. • Van geen minder waarde is de getuigenis van Mr. George Newton,

3

Sluiten