Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren, terwijl hij de vromen vermaande zich niet te licht te ergeren en van de Kerk te scheiden. En aanmerkende hoeveel een dagesche consciëntieuze onderzoeking van zichzelven vermocht, om uit d.en doodslaap der zonden te ontwaken, en tot bevordering van de heiligheid beide in 't hart en in het leven, drong hij daar ernstig op aan in zijn openbaren dienst, bestierende zijn hoorders om dit het best na te komen; dus deed hij ook aan hun huizen en verzocht, dat ze hem beloven wilden 's avonds, eer 'zij wilden slapen, zich nauw te onderzoeken en' eenigen- tijd in 't verborgen af te zonderen om zich rekenschap af te vorderen, hoe zij dien dag hadden besteed, door , hunzelven eenige vragen voor te stellen en op hun harten te drukken, welke hij had geschreven en in verscheidene hoofddeelen hun meedeelde; en velen beleden, dat deze betrachting zeer voordeelig was geweest in hunnen Christelijken wandel. '

Voordat het Plakkaat van vereeniging en gelijkvormigheid begon, om zich aan de Bisschoppelijke Kerk te onderwerpen, was hij zeer ernstig met God, dag en nacht, om niet verhinderd te worden in zijn tegenwoordig voordeel om «ielen te winnen en te behouden, zonder eenigen schroom van zijn consciëntie; maar ziende daarin eenige kwade en slechte uitdrukkingen, was hij volkomen daartegen; en hoewel hij op den laatsten Rustdag, zulk een donkeren en bedroefden dag voor hem en zijn gemeente, van haar zou afscheid nemen, besloot hij nochtans voort te gaan om in 't verborgen voor zijn geliefd volk te prediken en hen van huis tot huis te bezoeken, zoolang, totdat hij naar de gevangenis gezonden werd of gebannen, weshalve hij den volgenden Rustdag afzonderde om te zijn een dag van vernedering en dien te besteden in vasten en bidden, predikende in zijn eigen huis voor zoovelen, als durfden bestaan om hem te komen hooren; maar daar waren niet zoovele toehoorders, als hij verwachtte, waarom hij tot diegenen ging, die meest beschroomd en bekommerd waren, en arbeidde om hun onbekommerd alle vreeze te doen afleggen; en het behaagde God in een korten tijd hem zoo .voorspoedig te maken, dat zijn eigen volk kloekmoedig menigvuldig te zamen vergaderde, hetzij bij dag of bij nacht, hetwelk hem zoo aanmoedigde, dat hij ernstig voortging in 'tprediken en bezoeken en catechiseeren aan de huizen.

Hij ging ook dikwijls in de valleien en dorpen omtrent zijn plaats, waar de leeraren vandaan gevloden waren, of ten minste hun gemeenten verlaten hadden voor een langen tijd; en overal, waar hij kwam, maakte de Heere zijn weg en werk voorspoedig; velen

Sluiten