Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden bekeerd en al de ware Christenen aangemoedigd en vermaand om den Heere aan te kleven. Dit vermeerderde de razernij van eenige naburige rechters, die hem dreigden en dikwijls naar hem zochten; maar het behaagde God, dat hij bewaard werd en niet in hun handen kwam, langer dan hij verwachtte. Zijn gemeen zeggen was, dat, zoo God hem maar drie maanden vrijheid gunde, eer hij in de gevangenis ging, hij het een groote gunst zou rekenen en dan gewilliger zich daaraan onderwerpen, wanneer hij eenig werk gedaan had. Toen verkocht hij zijn goederen, om zich beter te bereiden tot een gevangenis of bannissement; alleenlijk was hij begeerig, dat zijn vrouw hem zou vergezellen, hetwelk ook haar groote begeerte was, als meer smartelijk voor haar zijnde te denken, dat ze van haar man was afgescheiden, dan met hem te moeten lijden.

Het geliefde den Heere hem zoover zijn begeerte te geven, dat hij op deze wijze voortging van Bartholomeüsdag tot 26 Mei. Schoon hij dikwijls gedreigd werd, nochtans werd hij niet verhinderd, hoewel velen uit de stad en het land kwamen toevloeien in zijn vergaderiug , op wat tijd zij ook gehouden werd. Hij liet zelden na van tweemaal op den Rustdag te prediken en dikwijls in de week. Somtijds predikte hij veertienmaal in acht dagen, dikwijls tienen gemeenlijk zes- of zevenmaal alle weken, thuis of buiten, gedurende al dien tijd, behalve zijn dikwijls spreken dagelijks met zijn vrienden en leden der gemeente; en om zich daar beter toe te schikken, zette hij zijn andere studie aan een"kant, verwachtende, dat zijn tijd en vrijheid maar kort zou zijn. En waarlijk, de Heere' deed meer dan gewoon in hem bij te staan, gelijk als hij zelf erkende en anderen getuigden, dié hem hoorden en met hem verkeerden.

Op' een Zaterdagavond, omtrent zes uur, werd hij in bewaring genomen door den dienaar van den schout van Taunton, die betuigde, dat hij liever wenschté tot een ander werk gebruikt te zijn geworden, maar dat hij was gedwongen tot een spoedige uitvoering van het bevel, om hem te verzekeren, door een, die expres gezonden was, om het uitgevoerd te zien, vréezende, dat niemand anders dit zou willen» doen. De order, om hem te vangen, was geteekend door drie rechters, die eischten zijn tegenwoordige verschijning aan een van hun huizen, omtrent twee mijlen van Taunton. Hij verzocht om een weinig te blijven en met zijn huisgezin een klein avondmaal te houden, verwachtende niet veel goeds waar hij zou gaan; maar dit klein verzoek werd hem geweigerd. totdat een van de voornaamsten ,in die plaats voor hem instond, dat hij spoedig zou verschijnen. Hij kon

Sluiten