Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezet. Deze was ook een man van bijzondere bekwaamheden, vol heiligen ijver en vrijmoedigheid voor de zaak van Christus, volstandig in zgn gronden en leer in den bekommerlg'ksten tijd, die ook om zgn voorbeeldig gedrag van Gods volk zeer geacht werd; en hoewel weinigen Mr. Alleine daar kenden, hadden echter vrome en rijke menschen om zijn groote gaven en genade veel achting en liefde voor hem.

Daar waren ook nog vijf andere leeraren en vijftig Kwakers, die allen te zamen in die groote plaats bijeen huisvestten, zijnde de ka. mer maar met een tusschenstaande mat vaneen gescheiden, om wat meer vrijheid te hebben. Kort daarna werden Mr. Coven, Mr. Powel en acht anderen daar gebracht in dezelfde kamer, zijnde in hun vergaderplaatsen en godsdienstplichten gestoord en gevangengenomen. Dit maakte de plaats nog nauwer, en 't was op 't hoogste van dit gevangenhuis, zoodat ze, te bed liggende, met hun handen de pannen konden bereiken, hetwelk hen sterk benauwde, als de zon den heelen dag daarop stond. Zijnde zoovelen van hen te zamen, ontbrak hun versche lucht, waarom zij het glas en eenige pannen uitnamen. In deze plaats waren zij gedwongen te liggen en hun spijze te eten, hebbende geen ander vertrek dan een kleine vliering, boven 't vertrek, waarin al de gemeene gevangenen waren. In hun kamer werden zij verhinderd en gestoord door het geschreeuw en geraas van vele groote misdadigers, die met het gerammel van hun ketenen en lasterlijke tongen, vloeken en zingen nacht en dag hen verontrustten, hetwelk hun veel hartzeer veroorzaakte. En gingen zij in de doorgangen der gevangenis, daar hadden zij den stank en 'tgezicht van hun vuile kleederen, of de gevangenen zelf met hun ketens, hun oude lompen daar te drogen hangende.

Wat hen nog meer benauwde, was, dat ze geen plaats hadden om alleen te gaan bidden en gemeenschap met God te oefenen. De Kwakers waren hun ook al in den weg en verhinderden hen met hun spotternijen en razen in den tijd des gebeds, prediken en zingen en kwamen bij hen zitten werken en praten tot hun groote smarten. Gebrek van lucht was Mr. Alleine zeer hinderlijk, alzoo hg" gewoon was zich te Oxford en op het land in de open lucht te bevinden en zgn verborgen uren in velden en bosschen door te brengen, in godvruchtige overdenkingen en gebeden.

Zoodra als hij in de gevangenis kwam, begon hij te bidden en

/

Sluiten