Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«enigen kwamen en predikten in zijn afwezen. Nu vloeiden er zoo menigvuldig veel toehoorders toe, dat hij het noodzakelijk oordeelde hen te verdeelen in vier déelen, voornemende eiken Rustdag viermaal voor hen te prediken"; maar bevindende, dat dit zijn krachten te boven ging, welke veel verzwakt waren, hetgeen hij nog zocht te verbergen, predikte hij maar tweemaal des Rustdags en dikwijls in de weekdagen, zoowel thuis als buiten. Hij drong allen, die God vreesden, bijzonder dezulken, die zwak en klein in 't geloof waren, om hun geloof op te beuren en aan te moedigen, om voor God uit te komen en te zamen te spreken over zgn Woord, nu hun leeraren zich onttrokken en afwezig waren, en veel te zijn in lof en dank, zegging tot God, zich in Hem verlustigende, zichzelven verloochenende «n overgevende, met al wat zij genoten, aan Hem, opdat de wereld mocht zien, dat zij troostelijk konden leven op God alleen en zijn beloften, schoon hun niets anders was overgelaten.

Onbekeerden vermaande hij ernstig om meer zorgvuldig te zgn over de zaligheid van hun zielen, bijzonder aanmerkende, dat zij nu waren verhinderd en ontbloot van leeraars, die waakten voor hun zielen, nu zij waren gevallen in de handen van dezulken, die geen verstand, noch wil hadden om hun welvaren te behartigen, vertoonende hun met teedere geraaktheid welke ellendige schepselen zij waren in hun onbekeerden staat en hoe zijn hart over hen rommelde, terwijl hij voor hen bad en weende, terwijl zij sliepen en hoe gewillig hg' voor hen had geleden, langer dan een jaar in de gevangenis, en dat hij nog zijn bloed wilde storten om hun zaligheid te bevorderen.

Maar het behaagde den alwijzen God hem te ontheffen van zgn grooten arbeid en werk, door hem in 't laatst van de maand Augustus, ■drie maanden nadat hij uit de gevangenis was gekomen, met groote zwakheid te bezoeken. Want verzocht zijnde door een volk, welks predikant gevlucht was, om te prediken en het Avondmaal aan hen te bedienen, zestien mijlen ver, was hij zoo afgemat door het reizen, dat hij niet wel tweemaal kon prediken; nochtans omdat velen een verren weg kwamen, schikte hij zichzelven om tot hen te prediken, hoewel tot zijn groot nadeel; want na drie a vier dagen met veel moeite thuis komende, nam hg' den raad van de beste doctoren daaromtrent in, die allen oordeelden, dat zgn ziekte voortkwam uit zijn overvloedigen arbeid en veel prediken, dikwijls viermaal daags.

Hij voelde geen pijn, maar zgn lichaam was ontsteld, en hij had geen lust tot eten, zoodat hij zelfs den reuk van vleesch niet kon

Sluiten