Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdragen, noch sap of versterkende dranken inhouden, waardoor hij zoo verzwakte, dat zgn leven scheen een einde te nemen. Maar God geliefde de geneesmiddelen te zegenen, zoodat hij na twee maanden van deze ziekte werd hersteld; nochtans verloor hij zoo het gebruik van zgn armen, dat hg van October tot April zgn kleederen alleen niet kon aan- of uittrekken, noch eenig ding schrijven. Zgn geneesheer en vrienden verzochten hem ernstig zijn arbeid te staken, maar konden niets op hem verwinnen; want hij vervolgde te prediken ééns of wel tweemaal iederen Rustdag en de menschen aan hun huizen te bezoeken den ganschen Winter door.

In het voorjaar geliefde het den Heere hem te herstellen in het gebruik van zgn armen, waarvoor hg uitnemend dankbaar was, en men had groote hoop van zijn volkomen herstelling. En den Zomer daarop volgende, werd zgn sterkte, door gebruik te maken van eenige minerale wateren, naar de kunst toebereid, veel vermeerderd, en hij vond zich daar zeer wèl bij; maar te veel op die sterkte steunende, keerde zgn zwakheid dikwijls weder in den volgenden Winter en meer in de Lente; nochtans predikte hij boven zgn sterkte, zoowel buiten als binnenshuis, in plaatsen, waar Christus'kudde zonder herders was, hetwelk duurde omtrent twee jaren, en hij vermaande ook zgn broeders daartoe, om hun beurten waar te nemen, hetwelk zij deden met grooten voorspoed.

Nu werd hij weder dikwijls gedreigd, en dienaars der justitie zochten hem weêr in hechtenis te krijgen, waarom hij zich verblijdde, wanneer hij in ongestalte was en weinig voor God doen kon, dat de Heere hem nog geliefde te vereeren, om voor Hem te Inden in een gevangenis; hij zeide dikwijls met vroolijkheid des harten, dat men hem geen grooter dienst kon doen. Maar God hem niet bekwaam ziende om de ongemakken van de gevangenis te verdragen, geliefde.hem te verschoonen.

De Acte van vijf mijlen nu ingaande, vertrok hij naar een plaats Willington, vijf mijlen van Taunton, in een ververshuis, in een slechte plaats, waar hij, bekwaam zijnde, op den Rustdag predikte; maar de open oogen der vijanden vonden hem daar uit en besloten hem van daar te verdrijven; en een brief van beschuldiging werd in eens constabels handen gegeven, met macht om hem te arresteerén; en de verver werd gedreigd om ook naar de gevangenis gezonden te worden, omdat hij hem in zgn huis liet dienst doen. Hierop keerde Mr. J. Alleine tot eens koopmans huis in, die hem dikwijls verzocht had om bg hem zgn verblijf te nemen, hetwelk hij aan-

Sluiten