Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun vrienden die voor hen zouden betalen, waarop Mr. Alleine en nog zeven leeraren met veertig andere personen werden gebracht naar Ilchesters gevangenis, waar Mr. Alleine's gedrag en omgang wederom alleszins zoo voorbeeldig was als voorheen. En niettegenstaande zgn groote lichamelijke zwakheid, wilde hij nochtans op zijn beurt met de andere dienaren prediken, hetwelk zij meest verrichtten tweemaal daags, behalve andere godsdienstoefeningen, waarin hij ook zgn deel had»

Hoewel hij velen van zgn gemeente gevangen bij zich had, waardoor hij beter gelegenheid had om hen te onderwijzen en over hen te waken, kon hij nochtans de anderen niet vergeten, die in vrgheid waren, maar schreef vele brieven aan ben, vol ernstige en voordeelige stoffen, van welke zij geen klein voordeel konden verkrijgen, terwijl zij zgn lichamelijke tegenwoordigheid moesten missen. Hij was ook zeer naarstig voor degenen, die bij hem waren in banden, dat ze daardoor mochten beter worden en waardig wandelen de groote barmhartigheid, die zij gedurende hun gevangenis genoten hadden, opdat, wanneer zij mochten wederkeerentot hun huizen, zij mochten spreken en leven tot lof en eer van God, gedragende zichzelven in iedere betrekking als het volgens het Evangelie van Christus betaamde, waarvoor zij geleden hadden; en hiertoe gaf hij hun den volgenden raad en besturing, des morgens, als zij in vrijheid gesteld werden, welke bestaat in deze ïwee hoofdzaken.

De eerste was van vermaning, om zich te verheugen met blgdschap en beving in hun gevangenis-vertroosting en toe te zien, dat ze die bewaarden in een dankbare gedachtenis al hun leven.

Hun geloof te voeden en te verkwikken, op gevangenis-ondervinding.

De Goddelijke barmhartigheid te laten zgn als olie voor de vlam van hun liefde. O! hebt den Heere lief, gij al zgn heiligen!

Hun manna te bewaren in een gouden pot en Hem niet te vergeten, die zoo dikwijls gezegd had: gedenk mijner!

De banden van hun verdrukking te laten versterken de banden van hun genegenheid en elkander te meer lief te hebben.

Tegenwoordige bevrijding hen te laten bekwaam maken tot volgende wederwaardigheden.

Te huis komende, hun rekening op te maken en te zien of zij zooveel voordeel hadden verkregen naar de zielen als zg nadeel bevonden te hebben in hun lichamelgken staat.

Te zien, dat de snuivers van hun kerkers hun licht helderder

Sluiten