Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deden branden en dat hun koers en discours van leven en bedrijf mag zijn meer ernstig, geestelijk, aangenaam en voordeelig, om deze geleden beproeving.

Dat zij mochten nauwkeurig wandelen, als die de oogen van God, engelen en menschen op hen geslagen hadden, en te zien wat winners zij waren geweest door hun verdrukking.

De tweede was ontrading.

Weest niet verstoord op uw vervolgers, maar zegent die en bidt voor hen, als werktuigen, die u groote barmhartigheid hebben toegebracht.

Laat niet de nederige erkentenis van Gods barmhartigheid verkeeren in hoogmoed, ijdele eer en vleeschelijken roem."

Zijt niet zorgeloos omtrent uw vrijheid, alsof de gevangenis zoo licht was, noch vervaard die te ondergaan in een weg van plicht.

Legt geen beschuldiging op anderen, wiens oordeel en gedrag van 't uwe verschilt, maar dankt God onderdaniglijk, die u zoo gelukkig bestuurd heeft.

Dus in 't breede gesproken hebbende tot zijn medegevangenen, sprak hij ook tot vrienden en broeders aldus:

Laat onze ondervinding zijn tot uw aanmoediging. 0! hebt den Heere lief, gij onze vrienden! Vreest Hém voor eeuwig; gelooft in Hem; vertrouwt Hem altoos uw zaken toe. Wij hebben gesmaakt van Gods goedheid. Gij weet hoe goed de Heere ons is geweest naar ziel en lichaam. Versterkt uw harten in den Heere, uwen God. Dient Hem te meer vrijwillig en met meer vroolijkheid, om deze onze zaak, terwijl wij zijn beproefd en gesmaakt hebben hoe goed de Heere is en bevonden, dat Hij is een Vriend, zoo getrouw en genadig, dat wij uiterlijk onbekwaam zijn, om zijn lof en prijs uit te spreken. Gaat voort en vreest niet in den weg van uw plicht; waarlijk, daar is loon voor den rechtvaardige; God heeft ons reeds gegeven een groote belooning, maar dit is 'tminste; wij zien uit naar een koninkrijk.

Mijn verzoek is van u, onze vrienden, dat gij ons allen wilt helpen met uw lof en dankzeggingen. Onze tongen zijn te klein, om uit te spreken de goedheid en genade van God. 0! helpt ons den Heere loven en prijzen. Bemint Hem beter en prijst Hem meer, en wat in mij ontbreekt, laat dat door u goedgemaakt worden. O! dat de lof van God mocht het land doorklinken, door middel van ons en voor onze zaak.

Sluiten