Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al mijn zaligheid en begeerte; hoewel mijn lichaam verzwakt, mijn ziel werd versterkt. Ik heb geleefd een zoet leven door de beloften. En ik hoop ook door genade, dat ik kan sterven met een belofte. De beloften van God zijn eeuwigdurend en zullen ons bijblijven. Niets dan God kan ons daarin bijstaan en ondersteunen in een dag van verdrukkingen.

Mijn waarde vrienden! ik voel de kracht van deze leenngen, welke ik tot u predikte, op mijn hart. 0! dat gij de leeringen van geloof, van bekeering, van zelfverloochening, van het verbond der genade, van vergenoeging, enz. nu wildet beleven, nu ik tot u niet kan prediken. Het is tot schande voor een geloovige neergeworpen te zgn onder verdrukking, schoon hij heeft zoovele heerlijke voorrechten, rechtvaardigmaking, aanneming, heiligmaking en eeuwige heerlijkheid. Wij zullen gelijk de engelen Gods zijn in een weinig tg'ds. Ja, om de waarheid te zeggen, de geloovigen zijn als het ware kleine engelen, nu reeds, terwijl zij léven, in de kracht des' geloofs. 0, mijn vrienden! leeft gelijk de geloovige; trapt deze beslijkte wereld onder uw voeten; weest niet met haar verkwikking ingenomen, noch van haar kruisen te zeer'neêrgeslagen; gij zult in 't kort daar uitgaan en door verdrukking in Gods koninkrijk ingaan.

Wanneer zg' hun afscheid van hem namen, bad hij met hen, zooals zijn zwakke staat het toeliet; en met de woorden van Mozes en de Apostelen zegende hij hen, zooals hij gewoon was te doen na de bediening des Avondmaals: „De Heere zegene en behoede u ; de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en geve u vrede! En de God des vredes, die den Heere Jezus uit de dooden wederbracht, door het bloed van het eeuwig verbond, volmake u in alle goed werk, om zijn wil te doen, werkende in u hetgeen voor Hem welbehagelijk is door Jezus Christus, denwelken zij eer en heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen." — En toen voegde hij daarbij: vaartwel, mijn waarde vrienden! Gedenkt mg' bij allen in Taunton. Ik bid u en hen, indien ik uw aangezicht nooit meer zal zien, gaat naar huis en beleeft hetgeen ik tot u heb gepredikt. De Heere wil u voorzien van een heilig leeraar, als ik ben heengegaan. 0 ! laat niet al mijn arbeid en lijden, laat niet mijn verzwakte krachten, mijn onbruikbare leden tegen u opstaan in den grooten dag des oordeels.

Op een anderen tijd eenigen hem komende bezoeken, sprak hij aldus tot hen: o, mijn vrienden! laat uw gedrag zijn, gelgk het betaamt het* Evangelie van Christus, hetzij ik tegenwoordig of afwezig

Sluiten