Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben. Leeft naar betgeen ik tot u sprak in den Naam des Heeren; en nu ik tot u niet kan prediken, laten nu mijn zwakke krachten en onbruikbare leden een predikatie voor u zijn! Gij ziet, dat ik geen vinger kan verroeren; dit alles is mij oni uwentwil overkomen en in den dienst van het Evangelie. Het is voor Christus en u, dat ik mijzelven zoo bezeerd heb. Ik vrees, dat eenigen van u na dit alles, hetwelk ik tot u gesproken heb, zich in de wereld zullen verliezen. Daar zijn vele belijders, die wel kunnen bidden en praten, die wij nochtans in den oordeelsdag zullen vinden aan Christus' linkerhand. Gij hebt uw handel, uw werk, uw staat, uw betrekking; weest daarmede niet te veel bezig, maar met God. 0! leeft op Hem! Om des Heeren wil, gaat naar huis en behoedt u voor de wereld en te groote zorg voor wereldschen troost en vrienden. En nu de Heere mij, zijn dienstknecht, heeft macht gegeven om zijn volk te zegenen, zoo zegen ik u en bid, dat de Heere u zijn beste geestelijke en hemelsche zegeningen wil mededeelen, tot zaligheid van uw dierbare en onsterfelijke zielen.

In Februari was hij zeer begeerig om tot zijn volk weder te keeren, hetwelk zijn geneesheer toestond, vreezende, dat de Dorchester lucht in Maart voor hem te scherp en te sterk zou zijn; en hij oordeelde, dat het verplaatsen mocht strekken tot zgn gezondheid , en wilde hierin zijn begeerte voldoen. Als hij te Taunton kwam, was hij zeer verkwikt met het gezicht van die plaats en van zgn volk, die tot hem kwamen toevloeien; en hij nam zoo toe in sterkte, dat hij een week daarna machtig was om zichzelven te voeden. Maar om niet afgemat te worden door het bezoek en veel spreken der vrienden, ging hij weder naar Mr. Mallaks huis, waar hij zeer wel onthaald werd. Van dien tijd af namen zijn krachten toe tot in 't begin van "April, en toen verzwakte hij wederom. en kreeg eenige stuipen en vlagen bij dag en nacht; maar door Gods zegen en eenige middelen werd hij daarvan bevrijd omtrent drie weken, wanneer hij, alleen in zijn kamer zijnde, van zichzelven op den grond nederviel en zich aan zijn aangezicht bezeerde, waardoor zijn neus zeer bloedde, welk bloed was geklonterd en bedorven, waaruit de geneesheeren besloten, dat die val was tot behoud van zgn leven; want was dat bloed niet uit zijn hoofd gekomen, hij was waarschijnlijk gestorven in die vlaag. Naar bed gaande sliep hij dien nacht zoo wèl, dat hij, 's morgens ontwakende, zich zeer verkwikt vond en vol van Gods lof en barmhartigheid.

Daarna leefde hij altoos in de verwachting van den dood, zeg-

Sluiten