Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken in deze vreemde en booze plaats, hebbende gehoord wat een wonderteeken van barmhartigheid hij was; en zoo vertoonde hij zich aan allen, die zeer voldaan waren over zgn aanspraak, zoodat zelfs eenigen, die vervreemd van God en zijn dienst waren, daartoe lust kregen. Hij had zelfs de liefde van wereldlingen, die anders spotten met den godsdienst, die hem gaarne hoorden, schoon hij hen getrouw bestrafte over hun vloeken, sterk drinken, spelen en dansen, hetwelk zij met dankbaarheid van hem aannamen en toonden meer achting en liefde voor hem te hebben dan te voren, waarin hij Gods goedheid aanmerkte en zeide: o! hoe goed is het \ getrouw te zijn omtrent den Heere. Een van de slimste van die aardschgezinde personen zeide van hem, dat hij nooit in zijn leven met zulk een heilig man gesproken had.

Zijn bestraffingen waren vermengd met zooveel achting voor hun personen en plaatsen, dat zij hem dat niet kwalijk konden nemen, schoon zij scherp en klaar waren. Te voren sprak hij met hen van iets, dat hun behagen kon, om gelegenheid te hebben tot noodige bestraffingen en vermaningen; want zij, genegen zijnde om zijn aangenaam gezelschap te hebben, vonden hem voorzien met stof van redeneeringen voor allerlei gezelschap, terwijl zgn oogmerkwas daarvan gebruik te maken tot geestelijke einden, dus zgn wijsheid aanleggende om zielen te vangen.

Hiertoe had hij veel uitspanningen door zijn gedurig gaan in de baden en dikwijls bezoeken, behalve in zgn zwakheid. Nochtans had hij viermaal daags tijden afgezonderd tot zijn heilige betrachtingen. In den morgen van vijf tot zeven uur kwam zijn stoelman om hem in 't bad te dragen, of in de scholen en aalmoeshuizen, bij godzalige armen, bijzonder bij weduwen, aan wie hij geld gaf en mei/ welke hij bad en sprak omtrent haar geestelijken staat, naardat haar nood vereischte; hij gaf ook eenige honderden catechismussen over de grondwaarheden en andere kleine boeken weg aan ouden en jongen, die hij voor hen noodig achtte; en acht of veertien dagen daarna ging hij hen weêr bezoeken en zien wat voordeel zij daarmede gedaan hadden. Ook kwamen een menigte kinderen ééns 's weeks bij hem om gecatechiseerd te worden; en hij had omtrent zestig of zeventig kinderen, die alle Zondagen bij hem kwamen en veel voordeel deden met zgn onderwijzingen. Ook onthaalde hij de vrome armen van de stad in zijn huis, gaf hun geld naar zijn vermogen, als een dankoffer aan God voor zijn barmhartigheid, en zonderde daartoe af dank* en biddagen. Hoewel zgn

Sluiten