Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekte lang duurde en zijn kosten groot waren, nochtans dacht hij niet te veel te kunnen doen voor God, van wien hij alles ontvangen had; en hebbende zijn vrouw bezorgd en geen kinderen van zichzelven, wilde hij alles aan Gods kinderen ten beste geven.

Ik zal hier nu ook melden eenige van zijn spreekwoorden, spreuken en opwekkende redenen. Wanneer de week begon, zeide hij: een andere week is nu voor ons; laat ons deze week voor God besteden! In den morgen wilde hij zeggen: komt nu, laat deze dag voor den Heerè doorgebracht worden! Laat ons nu dezen dag wèl leven! Konden wij voornemen om buitengemeen onberispelijk te zijn en gedurig bijzonder omzichtig voor den Heere te leven! Als hij zich kleedde in den morgen, zeide hij: o! wat een gejuich zal er zgn, wanneer Christus zal .komen in zijn heerlijkheid! Ik hoop, dat wij allen daartoe helpen zullen. Ik dank God; ik heb in niets in de wereld vermaak, verder dan dat ik God daarin zie.

Op den dag vraagde hij 't volk: hoe hebt gij dezen dag begonnen? Hebt gij dien besteed voor den Heere? Wat waren uw morgengedachten? Als hij wandelde omtrent het huis, wilde hij van hetgeen voorkwam geestelijk gebruik maken; en zgn lippen dropen als honigraten voor allen, die omtrent hem waren, om hen te helpen zelfs in zijn zwakheid. Tot een, die welgedaan had, zeide hij: daar zgn. twee dingen, waarop wij bijzonder moeten zien, nadat wij wat goeds verricht hadden: 1. Dat wij daarop niet hoogmoedig worden en zoo alles verliezen. 2. Dat wij niet gerust, noch zorgeloos worden en zoo den verzoeker nieuw voordeel geven.

Sprekende van de ijdelheid van de wereld, zeide hg: het is zoo goed te zijn zonder de wereld en dien staat te voeren als een Christen past, liever dan de wereld te genieten, schoon zij nog zoo wèl was besteed. Indien een mensch rijkdom had en dien besteedde voor God en zgn dienstknechten, nochtans is 't zoo een gelukkige staat van een en ander aalmoezen te ontvangen, indien wij onze armoede recht dragen en vroolgk en dankbaar zgn in onzen lagen staat. Hoewel het waar is, dat rijkdommen mogen besteed worden ten beste van anderen, is het nochtans heerlijker te geven dan te ontvangen. *

Op een anderen tijd zeide hij: hoe noodzakelijker plicht is 't voor een kind van God stil en tevreden te zijn onder Gods handelingen en genoegen te nemen in hetgeen de Heere doet, wetende, dat Hij is oneindig wg's en goed. O! hoe onbetamelijk is het voor een Christen anders te doen. En op een anderen tijd: o! wat een

Sluiten