Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen naar boven, met een blijmoedig aangezicht, schoon zijn lichaam zwak was, dankende God, dat Hij hem zoover wilde vereeren, zeggende: gezegend zij de Heere! Ik zal nu twee levens voor Christus opgeven, het een om wat voor Hem te doen, het andere in voor Hem te lijden. Ik ben uitgeteerd en afgemat in iets voor Hem te doen; en nu ik niet meer kan doen, zal ik nu niet voor zijn zaak lijden? Ik dank den Heere; ik zie, noch verwacht niet eenige gelukzaligheid in deze wereld, en ik ben vergenoegd daarnaar te staan wachten, totdat ik in de andere wereld kom. Ik vergeef mijn vijanden met mijn gansche hart. Ik kan vergeten al het ongelijk, dat ze mij aangedaan hebben; maar ik ben verzekerd: God zal ze gedenken, zoo zij zich niet bekeeren.

Het werk van dezen hemeling was, terwijl hij niet mocht of niet kon prediken, vele brieven te zenden aan zgn bekende vrienden, die hij vermaande zijn goeden raad op te volgen, daar het licht de laatste zou zijn, dien hij aan hen schreef. Hij had een groote begeerte om te gaan tot Mr. Jozef Bernards, vijf mijlen van het bad, die zoowel als hij een groote barmhartigheid van' God had ontvangen, wien hij voorstelde, dat zij, bij wijze van dankofferanden aan God, zouden laten drukken zesduizend catechiseerboeken en van goede vrienden hulp en geld verzoeken , om die overal aan behoeftige menschen en kinderen weg te geven en aan de leeraren, om die overal in hun plaatsen uit te deelen, tot aanmoediging om die te leeren, welk werk werd verricht met een goeden uitslag.

Mr. Alleine, vindende zichzelven wederom zwakker, oordeelde. dat dit kWam bij gebrek van 't badwater te gebruiken, en daarom keerde hij weder naar het bad, daar hij op raad van de geneesheeren gebruik maakte van het warme bad, het andere nu te koud voor hem zijnde, en in vier dagen was hij daardoor verkwikt. Maar op den 3den November kwam er een groote verandering in zijn aangezicht, en hij vond wat ontroering in zijn lichaam; en eenige vrienden hem komende bezoeken, begeerde hij, dat ze voor hém zouden bidden, want zijn tijd was zeer kort. Nadat zij gegeten hadden, was hij zoo met de zorg en de liefde van zijn vrouw ingenomen, dat hij haar omhelsde en bedankte voor al haar moeite en hulp, smeekende God voor haar met veel beweging. Hg eischte een boek, genaamd Practijk der Godzaligheid, en las daarin de overdenkingen des doods; zijn vrouw, dit ziende, vraagde of hij dacht, dat zgn einde naderde. Hij antwoordde dat niet te weten, maar dat zij dat binnen weinige dagen zou zien. Na het avondmaal

Sluiten