Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hoe slecht zal dan de booze wereld toezien ? 0! laat ons haast maken; onze Heere zal spoedig komen, en 't is tijd, dat wij ons daarop voorbereiden. Indien wij verlangen om in den hemel te zijn, laat ons haast maken met ons werk, Want als dat gedaan is, dan mogen wij naar huis gaan. O! deze ijdele, dwaze en vuile wereld; ik ben verwonderd hoe redelijke schepselen daar zoo op kunnen azen en gezet zgn! Wat is er in waardig om nagezien te worden? Ik wensch daar niet langer in te zijn dan dat mijn Meester daarin eenig werk voor mij heeft; als dat gedaan is, vaarwel dan, wereld en aardsche dingen! die ijdel zijn, nietig en verdrietig,

Hij beval ons sterk de liefde van Christus aan en hoe wij Hem moesten gehoorzamen; dikwijls sprak hij van 's Heeren lijden en van zgn heerlijkheid. De historie van 's Heeren leven en dood, opstanding en hemelvaart noemde hg zgn liefdebrieven, die wij 'gedurig moesten lezen, tot zijn tweede komst, met welke gedachten hij zeer was ingenomen.

Hij maakte dikwijls rekening op de uitnemende teekenen, die Christus hem gezonden had, als: 1. Vergeving van zonden. 2. Een geleidbrief naar den hemel. 3. De gaven des Gteestes. 4. Den mantel van Christus' gerechtigheid. 5. Den buit der vganden. 6. De zegels van vrijheden en voorrechten. 7. De lijf wacht van zijn engelen; en met de laatste vertroostte hij zich dikwijls in den tijd van zgn gevangenis en overal en zeide tot zijn vrouw: hoewel wij niet hebben zulke lijfwachten en dienaren als de grooten in de wereld, nochtans hebben wij Gods gezegende engelen, die ons oppassen en bewaken, als wij slapen; die gedienstige geesten vergezellen ons op de reize, om ons te bevrijden voor den haat en boosheid van menschen en kwade engelen.

Hij was zeer ingenomen met Christus' afscheidsredenen en gebed voor zijn discipelen, Joh. 14: 15, 16 en 17, en ook met de drie laatste kapittels uit datzelfde Evangelie. In 't kort: zijn hart en lippen, zoowel als zgn leven, waren vervuld met genade, welke uitblonk in gezondheid en ziekte, in voorspoed en in tegenspoed, in de gevangenis en in vrijheid, in zgn éigen huis en in Gods huis, zoodat weinigen, die met hem verkeerden, konden zeggen ,• dat ze geen winst met hem gedaan hadden.

In één woor,d: zijn gansche leven was een gedurige predikatie, voorstellende de leeringen, die hij predikte, van nederigheid, zelfverloochening, lijdzaamheid, zachtmoedigheid, vergenoeging, ge-

Sluiten