Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Geschreven door zijnen Heer)

Vermaant elkander alle dagen,

(GXfcfê^fSit®1 zoolang het heden genaamd wordt.

J^Jl^Q^^ Hebr- 3 : 13-

oor bijna achttien jareD heb ik aan den nu afgestorvene '*ra^^leen getrouw knecht gehad, in wien ik steeds het onbepaaldste vertrouwen stellen kon; door de genade van onzen Heere Jezus Christus blonk hij inderdaad in deze betrekking bijzonder uit. Bij zijnen dood verloor ik iemand, die mijn ziel menigmaal versterkt had door zgn onwankelbaar geloof; doch ik zal hiervan niets meer zeggen, alleen nog opmerkende, dat hij altijd op een bijzondere wijs geleid werd in het spreken over en het aandringen op het werk des Heiligen Geestes in het hart en nimmer gelukkig kon zgn, wanneer hg het genot daarvan missen moest. Wanneer hij dat niet ondervond, scheen hij alles verloren te hebben, terwijl bij nimmer rustig kon zgn, als hg in duisternis verkeerde.

Inzonderheid in zijnen laatsten tijd bemerkte ik zgn leven nabij den Heere. Om zijnen tijd in het gezelschap van de lieden dezer wereld door te brengen, vond hij geen genoegen ; daarom had hg zijnen Bijbel steeds bij zich; en het onderzoek naar de waarheden, die dezelve bevat, was zgn grootste genoegen. Den 29sten December gevoelde hij zich niet in staat met zijn werk voort te gaan; en ik hoopte tevergeefs, dat hij den volgenden Maandag zou terugkomen. Des Dinsdags zocht ik hem op en vroeg hem naar zijnen welstand; hij antwoordde: o, mijnheer! de machten der duisternis zgn, wel is waar, losgelaten geweest; doch de gezegende God is wederom verschenen, door tekst op tekst op mijn ziel toe te passen; en nu is mijn kindschap .mg' zoo duidelijk als ik leef. — Hij scheen een liefelg'ke vrijheid der ziel te genieten, zonder met de in diens en de m a a r s aangevallen te worden, met welke de groote vijand hem gekweld had, zijnen vrede verstorende, hebbende hij te voren dikwg'ls

5

Sluiten