Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering in de liefde Gods! O, mijn drieëenige Jehova! — En zoo ging hij voort met het uitstorten der blijmoedige juichtonen zijns harten, totdat mijn ziel vervuld was met verwondering over de nederbuiging van onzen God en Vader in het vervullen van zijn woord: „De rechtvaardige betrouwt zelfs in zijnen dood." — Ik zeide hem: gij gaat nu naar het huis van uwen Vader; gij zult weldra verlost zgn van dit lichaam der zonde en des doods. — Met welken ernst antwoordde hij: dat is het! dat is het! En tevens, voegde hij er bij, van eenen verzoekenden duivel!

In den loop van den ochtend ging ik vernemen hoe hg zich bevond, niet voornemens zijnde mg op dat oogenblik bij hem op te houden. Toen hij mgn stem hoorde, en ofschoon hij te voren de woorden nauwelijks kon uitspreken, zoo riep hij het uit, met een stem, zoo sterk als toen hij nog gezond was: dat is mgn meester! mijn meester! mgn meester! — Ik liep naar boven, en o! welk een aangenaam gezicht! Met een vroolijk gelaat reikte hij zijne» arm uit het bed, toen hij mij zag; ik nam zijn hand, in verwondering en verrukking over de goedheid Gods, terwgl hij uitriep: mijn zeer beminde meester! mijn zeer beminde meester! gij hebt mgn verlossing gezien! — Toen ging hij wederom liggen; ik ging heen en zag hem niet meer. Ongeveer twee of drie uren daarna zuchtte hij een paar keeren, en zijn geest vlood in den schoot van Hem, die gezegd had: „Mijn schapen zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid; en niemand zal dezelve uit mgn hand rukken."

Geen zwervend schaapje gaat verloren,

Ofschoon het dwaalt van 'trechte pad; Neen, 't is in Jezus uitverkoren,

Aleer de wereld aanzijn had. De Hemelherder zag het zwerven,

Hij komt en vat het bij de hand; Hij spreekt: ,Mijn ziel! gij zult niet sterven,

Gij zijt mijns Vaders dierbaar pand; Zie hier mijn handen en mijn zijde,

Voor u gereed en uitgebreid, Om u van hier eens uit te leiden

Naar de eindelooze heerlijkheid!"

Sluiten