Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestorven in het jaar 1601, in den ouderdom

ran 22 jaar.

atharina Bretterg was geboren in Cheshire, zijnde de dochter van Johannes Bruen van Bruen Stapelford. De opvoeding, die zij genoot tot aan den tijd van haar huwplnfc. was. ffeliik het aan de belijdenis des Evangeliams

betaamde, in godzaligheid en zuiverheid des levens. Van haar vroegste jeugd af was zij vlijtig bezig in het lezen der Heilige Schrift en verkreeg daardoor zulk een kennis, dat zij daarvan een goed gebruik kon maken, naardat zich hiertoe de gelegenheid aanbood. De dingen dezer wereld gebruikte zij matiglgk; en haar hart strekte zich niet uit naar de ijdele vermaken en begeerlijkheden, in welke anderen zich nog kunnen verlustigen. De Sabbat was haar immer begeerlijk en welkom, en zonder bediening des Woords wilde zij niet zgn, hoewel zij er menigmaal ver om gaan moest. Haar hart was zóó teeder en werkzaam, dat men haar dikwerf predikatiën met tranen zag aanhooren, gelijk zij ook veeltijds den tijd met bidden, lezen en overdenken doorbracht. Zij maakte zich een gewetenszaak van alle, ook van de geringste zonden, ja, zelfs van dezulke, die door velen niet voor zonde gerekend worden; nooit zwoer zij eenen eed, groot of klein, en maakte zich nooit schuldig aan onbetamelgke woorden, liegen uit scherts, onzedige wijze-van spreken, enz. Gods Naam en deugden noemde zij nooit dan met den grootsten eerbied; haar bijzondere samensprekingen waren altijd als met zout besprengd en kwamen uit zulk een geheüigd hart voort, dat zg verkwikking gaven aan de hoorders.

Haar dagelgksche oefening bestond in het wandelen met God, het lezen, bidden, zingen en overdenken; en met de heiligen, deheerlgken op aarde was al haar vermaak. De geboden des Heeren waren haar kostelijk; want van haar kindsheid af vreesde zij God en wandelde voor zijn aangezicht met een oprecht hart. Ook was

Sluiten