Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

barmhartigheid; ik ben verzekerd van uw liefde, en zóó zeker ben ik er van als dat Gij een God der waarheid zijt. Ja, zóó zeker weet ik, dat ik de uwe ben, o, Heere! mijn God! En dit weet mgn ziel recht wel. Toen zong zij den 4den Psalm, waarna zg zeide: ik ben zeker, dat mijn Verlosser leeft en dat ik Hem ten laatsten dage zien zal.

Toen Willem Harrison, een godzalig leeraar, haar kwam be- • zoeken, zeide zij tot hem: mgn ziel is omringd geweest met schrikken des doods; een huilende wildernis van wee was binnen in mij; maar gezegend, gezegend, gezegend zij de Heere, mgn God, die mij niet troosteloos heeft gelaten, maar mij, als een goede Herder, in de plaats der rust gebracht heeft, ja, tot de zoete wateren des levens. 0! geloofd, geloofd zg de Heere, die mij dus getroost heeft en mij tot een liefelijker plaats dan den Hof van Eden gebracht I heeft. 0! de vreugde, de vreugde, de vermakelgke vreugde, die ik gevoel, hoe wonderlgk, hoe wonderlijk, hoe wonderlijk is deze vreugde! Looft den Heere voor zijn barmhartigheid en voor deze vreugde, die mgn ziel ten volle gevoelt. — En op deze wijze ging zij voort, terwijl verscheidenen harer vrienden, op verschillende tijden, hun hart voor God uitstortten in gebeden. En als dan wederom een hunner zich in het gebed begeven zou, sprak zij eerst in en tot haarzelve: verhoor, o, Heere! en ontferm U mijner; wees Gij mgn Helper, o, Heere! Gij hebt mijnen zak losgemaakt en mij , met vreugde omgord; daarom zal ik U prgzen, o, Heere! mijn God! Ik zal U danken eeuwiglijk.

Toen des Zondagsavonds haar kracht en spraak haar begonnen te begeven, zeide zij: mijn strijd is vervuld, en mgn ongerechtigheden zgn vergeven. Heere! wien heb ik in den hemel nevens U? Nevens U heb ik niets op aarde; mgn vleesch bezwijkt en ook mgn hart ; maar God is de sterkte mgns harten en mgn deel in eeuwigheid. Hg, die Jakob bewaart en Israël beschermt, Hg'is mgn God; Hg' zal mg' geleiden tot den dood toe.

En zoo sprekende, ontsliep zij in den Heere, in vrede heengaande, zonder de minste beweging des lichaams, den laatsten Mei van het jaar 1601, in den ouderdom van 22 jaar.

Sluiten