Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo stierf hij.

Ziedaar, jongelingen! die het voordeel van een goede opvoeding genoten hebt en die, buiten banden zijnde, uzelven toegeeft in alle goddeloosheid, nadat gijlieden in uw eerste jeugd het verderf scheent ontvloden te zijn, — spiegelt u aan dit ontzettend voorbeeld en wacht u, dat in u niet bevestigd worde het spreekwoord: een jonge engel, een oude duivel! Zelfs een keizer Nero kan u tot een voorbeeld zijn, die in zijn jeugd en ook in zgn eerste regeeringsjaren wat goeds beloofde. Maar veinzerij was hem eigen; en hij werd een der .grootste tyrannen.

O,/wereld! die ons hart In veel ijdelheid verwart, En daarna beloont met smart! Die u wel kent, En van u wendt Zijns harten wensen, Hoe gelukkig is die mensch!

De mensch, die u bemint, Zeg het mij toch wat hij vindt? Anders niet dan rook en wind; Al uw vertoon, Dat nu zoó' schoon En heerlijk schijnt, Morgen wel als rook verdwijnt.

Die nu is rijk van goed, Krijgt licht morgen tegenspoed, En vaart schielijk ook bankroet; Schipbreuk of brand Of twist in 't land, Of ander nood Hem van rijkdom licht ontbloot.

En die nu leeft in eer, Zoo 't geval eens neemt een keer, 't Stoot hem lichtelijk terneêr;

Heden een graaf,

Morgen een slaaf;

Nu in de wet, Morgen is men afgezet.

Maar of 't gebeurde al, Dat het wankelbaar geval U dit schijngoed niet ontstal, Na weinig tijd Komt God en snijdt Uw leven af, En men legt u naakt in 't graf.

Die dau, door schijn verraan, Naar Gods rijk niet heeft gestaan, En moet als het vee vergaan,

Komt die niet wel

In groot gekwel?

En heeft zijn zin Niet gevolgd een dwaze min 7

Naardien de wereld dan Mij niet anders geven kan, Zie, ik trek mijn zin daarvan;

Waartoe gewroet

Om nietig goed,

En zich gepijnd Om een schaduw, die verdwijnt?

Waartoe. zij n zinlijkheid Op een vluchtig goed geleid, En slechts pijn en smart bereid? Want die een ding Heel zonderling In 't hart verkiest, Treurt, wanneer hij dat verliest.

Sluiten