Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jj|f laatst.} tt^tt mn tywim* a IfafaL

in zijn leren predikant te Makkum*.

Beschreven door zijn zoon W. a Brakel, predikant te ^j-Jy. Leeuwarden, later te Rotterdam,

/J^^Xeze Godsman heeft mede ondervonden, dat een mensch, <35$HjD van een vrouw geboren, kort is van dagen en zat van ""*>fV. onrust; dat de tegenspoeden en de verdrukkingen vele

zijn en dat het einde de dood is. Op het einde van zijn leven heeft hij twee zware slagen van de hand des Heeren ontvangen, den eenen in het verliezen zijner kinderen, den anderen in zijn eigen lichaam.

Hij had vijf volwassen dochters , allen den Heere kennende en vreezende, en een zoon. Dezen waren hem tot bijzondere blijdschap en vermaak; doch het behaagde den Heere hem hiervan te ontblooten op zgn zoon na.

Zijn op één na oudste dochter, boven allen uitmuntende in godzaligheid , stierf aan de tering; en terwijl men gereedstond het lijk uit te dragen, kwam een bode van Stavoren bekendmaken, dat een zijner dochteren, een zeer bevallig mensch, bij Stavoren, door het omslaan van het schip, in zee verdronken was, met nog tien anderen.

Dit trof 's mans hart, hetwelk door den dood zijner dochter, wier lijk voor zijn oogen boven aarde stond, zeer bedroefd, tot istervens toe bedroefd was.

Men hoorde in langen tijd geen woord uit zijnen mond dan ten laatste dit: ik had niet gedacht, dat mijn God mij zoo hard en met zulk een bezoeking zou bezocht hebben. — Deze droefheid werd verzwaard door het wegblijven van het lichaam, hetwelk niet eerder dan pp den zevenden dag gevonden werd.

Een jaar daarna stierf de derde dochter, over welker verstand ieder geleerd mensch verwonderd stond. Ook hier moest een verzwarende omstandigheid bij zijn; want zij had schrikkelijke stuipen,

Sluiten