Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tot overtuiging was gekomen. Destijds was haar hart geopend; de Zaligmaker riep haar, maar zij stelde het uit tot later gelegenheid. De Booze overweldigde haar hart; en hetgeen haar het meest geruststelde, het was, dat zij zich zou bekeeren. Had zij toen het Evangelie uit vrije genade aangenomen, dan zou zij, hoewel nog jong, kalm en zalig zijn gestorven. Het is niet aan ons, om te oordeelen of haar laatste gebeden voortkwamen uit vrees dan wel -uit waar, berouw en Ook niet over haren staat na den dood. Laat ons veeleer uit deze geschiedenis het groot gevaar inzien, om onze bekeering eenen enkelen dag uit te stellen!

ij was geboren te Bremen, is predikant geweest te Sluis,

'in Vlaanderen, te Wezel en te Arnhem, in weme laatsie gemeente hij omtrent vier jaar den heiligen dienst heeft waaro-pnomen en. omtrent 34 iaar oud zijnde, aldaar over¬

leden is. Hij had een zwakke gesteldheid des lichaams en met Timotheüs reden om te klagen over zijn maag en menigvuldige zwakheden. Onder dezelve was hij zeer stil en onderworpen aan den wil van God. Wanneer hij door zwakheid niet meer kon prediken, noch schrijven, heeft hij zijn tong nog te werk gesteld, om door de hand van een ander te volbrengen, waar de zijne te zwak toe was. Hier vandaan zijn die zeer stichtelijke predikatiën voortgekomen, die het licht zien. Door dezelve predikte hij tot het einde van zijn leven toe. Want weinige dagen voor zijn zalige verhuizing was hij nog in dat werk bezig, wanneer hij zijnen arbeid in dezen door zwakheid staken en de laatste predikatie over Psalm 16 : 8 zonder einde afbreken moest.

Hoe hij in zijn onpasselijkheid aan Gods wil onderworpen was en zijn hart meer van de wereld en al wat hem in de wereld lief was, gemeente, vrouw, kinderen enz., losgemaakt heeft, weten diegenen, die gedurende zijn ziekte gelegenheid gehad hebben, om

Sluiten