Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Hem In al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

/4fó^£) Spreuk. 3: 6.

ank zij God, wiens toezicht over alles gaat, die alle dingen C§hJ) werkt naar den raad van zijnen wil, niet alleen voor de ij kracht en den lust, die Hij ons gaf, om op den ingeslagen weg voort te gaan, maar ook voor het gunstig onthaal, hetwelk onzen arbeid te beurt viel! Neen, dat is niet uit ons, maar zijn gave, zijn onverdiende gave. Och! dat wij meer in alles zijn hand opmerkten! Dat we meer waakten in de gebeden met dankzegging !

Lezer! onder opzien tot den Heere wenschen wij met dit werk voort te gaan en ook op deze wijze te pogen u nuttig te zijn. Ontvang onzen arbeid met liefde, gelijk hij u met liefde gegeven wordt. Dat hij grootelijks u tot leering en stichting strekke! Toets hetgeen wij u leveren en leveren zullen, aan 's Heeren Woord! Neen, wij vragen van u geen blind geloof. Integendeel; getrouw aan en ingenomen met de beginselen van het P rot es tantis me, gelijk men ze pleegt te noemen, roepen wij u toe in de taal van Paulus: „Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij hetgeen ik zeg."

Het is ons voornemen, gelijk wij trouwens reeds in vele geschriften deden, om de groote waarheden des Christendoms en alzoo die onzer dierbare Gereformeerde belijdenis u te herinneren, te leeren, in te scherpen en ook nu en dan te verdedigen. Van derzelver zekerheid zijn wij niet minder overtuigd dan van ons aanzijn. Gedachtig, dat wij eenmaal rekenschap zullen moeten geven aan Hem, dien wij erkennen als onzen Rechter en liefhebben als den Redder onzer ziel, wenschen wij ze u op het hart te binden, biddende voor ons en voor u, lezer! om den Heiligen Geest, die, zal ons menschelgk pogen niet ijdel zijn, hetzelve moet bekrachtigen. Zijn wrj hiertoe niet ten duurste verplicht? Vordert dit niet uw belang? Moogt gij dit met reden niet verwachten van ons, van allen, die uw dienaars zijn in het Evangelie om Jezus' wil? Welk een getuigenis zal de

Sluiten