Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gewis verloren; het kristallen uurglas wierp ik bij ongeluk op den grond; maar hoeveel tijd heb ik moedwillig kwalijk doorgebracht! In plaats van het gebroken uurglas kon ik een ander gekocht hebben; maar de verwaarloosde tijd is met geen duizenden terug te bekomen. Zoo dwaas zijn wij, menschen. Over een nietigheid zullen wij ons bedroeven; en het gewichtigste en kostbaarste zullen wij laten verloren gaan, zonder er eenige droefheid over te ondervinden. Heere! geef mij een uurglas, niet om voor mij te leggen, maar in mij te zijn. Leer mij mijn dagen tellen! Geef mg zulk een uurglas, dat mijn hart hemelwaarts richt en mij de bestendige wijsheid doet zoeken!

Hebt geen gemeenschap met anderer zonden!

I Tim. 5 : 226.

De Christen moet waakzaam zijn; hij moet zich steeds wapenen tegen de roepstemmen en voorbeelden der werelddienaars, die hem nu eens een middel aan de hand doen, om rijkdommen te verkrijgen, dan eens vermaken voorstellen, strijdig met Gods Woord, of wel in zijn tegenwoordigheid deze of gene valsche leer uiteenzetten, welke hij bestrijden moet. In die oogenblikken moet hij zich de bovenstaande woorden herinneren, om in het kwade niet te bewilligen.

Laat ons dienaangaande eenige voorbeelden van Christelijke getrouwheid herdenken.

Toen de Jeruzalemsche Raad den discipelen verbood, om in den Naam van Jezus Christus te leeren, antwoordden zij: „Wij moeten Gode meer gehoorzaam zijn dan den menschen." Hand. 5: 29.

Polycarpus, bisschop van Smyrna, was op zeer jeugdigen leeftijd tot het Christendom bekeerd geworden. Toen hij vijfennegentig jaren bereikt had, werd hg vanwege zgn geloof vervolgd en hem de keuze gelaten, om öf den Heere Jezus Christus te verloochenen, öf levend verbrand te worden. »Zie!" — antwoordde hij — „zesentachtig jaren dien ik den Heere, en steeds heb ik mij bij zgn dienst wèl bevonden; hoe zou ik Hem, die mij gered heeft, ontrouw kunnen worden !" — Hij wilde liever den marteldood sterven dan zgn Heiland verloochenen. e

De Romeinsche keizer Theodosius I, die de godheid van Jezus Christus loochende, beval eens, dat men zijnen zoon Arcadius gelijke eer als aan hem zou bewijzen. Bij deze gelegenheid sprak de bisschop

Sluiten