Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertrouwt niet op prinsen, op des menschen kind, hij hetwelk geen heil is!

Ps. 146:3

Er zijn velerlei teleurstellingen. De mensch heeft een strijd op deze aarde. Als wij het goede verwachten, komt vaak het kwade. Ongelukkig zij, wier deel alleen in dit leven is!

Zullen wij eenige teleurstellingen noemen? Het geschiede!

Er zgn vele teleurstellingen der wereld, te veel, om te tellen. De opvoeding van den jongeling en van de maagd is voltooid; de ure, de lang gewenschte en lang gewachte ure slaat, in welke zij in het maatschappelijke leven te voorschijn treden. Ach! al ras zien zij zich op de nieuwe baan teleurgesteld. Zij vinden de wereld en vooral de menschen in dezelve geheel anders dan hun kinderlijke droomen zich die hadden gedroomd. Vol van het voornemen, om het goede te zoeken en het kwade tegenstand te bieden, ja, niet zelden brandende van verlangen, om allerwegen' heil en zegen rondom zich te verspreiden, slaan zij de handen aan het werk, helaas! te veel in krachtelooze eigen kracht! Doch in plaats van goedkeuring te oogsten, en in plaats van de hulp en medewerking van anderen te ondervinden, zien zij zich niet zelden miskend, ongunstig beoordeeld, tegengewerkt, soms zelfs gelasterd. Aan menschen, die zij meenden hun vrienden te zijn, schenken zij hun vertrouwen, openbaren zij hun geheimen; zij knoopen verbintenis bij verbintenis aan; doch na een wijle tijds ontwaren zij, dat hun woorden verkeerd werden uitgelegd, dat het vertrouwen, hetwelk zij schonken, is misbruikt geworden, dat er bij menschen geen trouw en geen waarheid meer zgn. In het huiselijk leven zich terugtrekkende, ook daar vond menigeen niet hetgeen hij gehoopt had te zullen vinden; ook daar zgn geen rozen zonder doornen.

Er zijn teleurstellingen in ons beroep, teleurstellingen, die zich eiken dag herhalen in verschillende vormen. Men klaagt — en terecht! — over achterstelling, miskenning, onderkruiping, wanbetaling, toedichting van onbetamelijke bedoelingen. Ja, zelfs bij den voorspoedigste beantwoordt zijn stand in de maatschappij meestal weinig aan de voorstelling, die hij zich vroeger van denzelven vormde.

Gehuwden koesteren doorgaans een sterk verlangen naar kinderen, en indien zij den Heere vreezen, bidden zij om deze gave, terwijl God meestal deze hun bede hoort. Nochtans, de grootsche voorstellingen, die zij zich vormden van dit voorrecht, worden slechts gedeeltelijk verwezenlijkt. Ook hier gaat last met lust gepaard. Ook

Sluiten