Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier is telenrstelling. Kinderen veroorzaken blijdschap, maar baren ook tevens zorgen en voor de toekomst vreeze, soms zelfs bange vreeze. Een Izaak viel een Ezau ten deel. Jakob moest klagend tot Simeon en Levi zeggen : „Gij hebt mij beroerd, mits mij stinkend makende onder de inwoners dezes lands." — Ook nu nog worden er Absaloms geboren.

Wij, menschen, bouwen vaak op schoonheid en bevalligheid, op gezondheid en krachten van b'chaam en geest; maar ook in dezen zien wij ons dikwijls teleurgesteld. Jeugd en schoonheid verdwijnen; vaak verminderen spoedig de krachten en vloeien weg; het lichaam wordt niet zelden stram, voordat men een hoogen trap des levens heeft bereikt. En treft men onder hen, die nog geacht kunnen worden in de kracht des levens te zijn, niet velen aan, die reeds over de verzwakking van hun geestvermogens klagen?

En niet alleen worden wij teleurgesteld met onszelven, maar ook tallooze malen met het vertrouwen, hetwelk wij stelden op het leven van anderen. Wij verwachten van dien leeraar meer en uitvoeriger onderricht, van dien vriend genoegen, van gindschen weldoener hulp ; wij meenden, dat dit kind ons eens in den ouderdom ten steun zou strekken. Maar tevergeefs! De dood nam den een na den ander weg; en met hen daalde onze verwachting, niet zelden onze éénige verwachting ten grave.

Israëls wijste koning heeft ergens (Spr. 16:18) gezegd: „De goddelooze doet een valsch werk." — En voorzeker, er is niemand, die deze zijn uitspraak niet luide en van ganscher harte beaamt. Gij vooral, nadenkenden! die eenigszins gevorderd zijt in jaren, hecht gij niet aan dezelve met de meeste bereidvaardigheid het zegel uwer goedkeuring ? O! konden wij nog eens beginnen; hoeveel zouden wij doen hetgeen wij nalieten; hoeveel zouden wij laten hetgeen wij deden! Hoeveel zouden wij anders doen dan wij gedaan hebben! Ach! de herinnering hieraan, zij doet vaak bittere hartetranen schreien en niet zelden klagelijk weenen. En gelukkig nog 1 de mensch, wien het uit genade gegeven wordt, om hier zijn zonde te betreuren en voor den Heere te belijden! „Want de droefheid naar Gt>d werkt een onberouwelijke bekeering, tot zaligheid."

De droefheid zal ons tot den Heere Jezus Christus brengen, met de bede, om haar te zegenen, te heiligen, te lenigen en, indien het noodig is, te heelen. Hiervan wordt ons een aandoenlijk voorbeeld medegedeeld in het Evangelie van Mattheüs, waar wij lezen, dat, toen Herodes Johannes in de gevangenis had laten onthoofden, zijn

Sluiten